yetkin mühendislik nedir?

arkadaşlar yetkin mühendislik diye birşey duydum ve beni ne kadar ilgilendiriyor diye düşündüm araştırdım ki beni ve tüm müh. arkadaşlariı ilgilendirecek bir konu belki bu konu hakkında bilgisi olmayan vardır diye koyuyorum linkini http://www.hemenpaylas.com/download/457724/25_SORUDA.doc.html

yetkin mühendislik konusunda net bir haber varmı?

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, tüm ülkede kişiler ve kamu yararı ile etik ilkelerine uygun, bilimsel gerekler ve çağdaş tekniklerle dayalı, üstün nitelikli ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin sunulmasını ve bu hizmetlerle ilgili yanlış uygulamaların önlenmesini sağlamak üzere oluşturulan Yetkin Mühendislik düzeninin ve bu düzenin işleyiş esaslarının tanımlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı tüm inşaat mühendislerinin meslek alanlarına yönelik araştırma, inceleme, projelendirme, raporlama, uygulama, eğitim ve teknik sorumluluk işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren üstün nitelikli ve güvenilir hizmeti verebilecek yetkin mühendislerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi koşullarını kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 3458 sayılı ‘Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’ ve 6235 sayılı ‘Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’ ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 14 Aralık 2004 gün ve 25670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yetkin Mühendislik, Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği’ çerçevesinde ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 27-30 Mayıs 2004 günlü 38. Olağan Genel Kurul kararlarına dayanılarak ve inşaat mühendisliği mesleğinin koşullarına ve gereksinimlerine yönelik olarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte kullanılan bazı deyimlerin tanımları aşağıda verilmektedir.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

İMO TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yetkin İnşaat Mühendisi İMO Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği koşullarını sağlayarak, Yetkin Mühendislik Kurulu’nca Yetkin Mühendis unvanını almasına karar verilmiş olan inşaat mühendisi.

Yetkin Mühendislik Kurulu Üyeleri İMO Genel Kurullarınca seçilen, İMO Yetkin İnşaat Mühendisliği sistemini yürüten ve yönlendiren yetkili kurul.

Sınav Kurulu Her bir sınav döneminde, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından oluşturulan, tüm adayların alacağı yazılı sınavı düzenlemek, değerlendirmek ve raporlamakla görevli kurul.

Sınav Jürisi Her bir sınav döneminde, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından sözlü sınava çağırılan adaylardan kendi uzmanlık alanları içindeki bir bölümüne sözlü sınav uygulamak, değerlendirmek ve raporlamakla görevli yeterli sayıdaki jürilerden her biri.

Yetkin İnşaat Mühendisliği Uzmanlık Alanları

Madde 5 - Yetkin Mühendis, bir uzmanlık alanındaki bilgisi, deneyimi ve değer yargıları ile kendisini kanıtlayarak, bazı özel uygulamaların gerektirdiği ayrıcalıklı imza yetkisine hak kazanmış mühendistir. İnşaat mühendisliği hizmetleri kapsamında, yetkin mühendislik uzmanlık alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

a. Yapı Mühendisliği
b. Geoteknik Mühendisliği
c. Kıyı-Liman Mühendisliği
d. Su Mühendisliği
e. Ulaşım Mühendisliği
f. Yapım Yönetimi

Yetkin Mühendislik Kurulu, gerekli gördüğünde yeni uzmanlık alanları tanımlayabilir. Yetkin Mühendislik unvanı birden fazla alanda alınabilir.

Yetkin İnşaat Mühendisi Olma Koşulları ve Süreci

Madde 6 - Yetkin İnşaat Mühendisi olabilmek için aşağıda sıralanan tüm koşulları yerine getirmiş olmak gereklidir:

a. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş ve herhangi bir etik cezası almamış olmak;

b. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı olmak;

c. Madde 5’te belirtilen uzmanlık alanlarında, en az beş yıl süreyle, Yetkin Mühendis belgesine sahip mühendisler denetiminde gerçekleştirilmiş mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek. Yüksek lisans ve/veya doktora derecesi almış olup da kendi uzmanlık alanında Yetkin Mühendislik başvurusunda bulunan adaylar için bu süre üç yıla indirilir.

Madde 7 - Yukarıdaki 3.1.a, b, c maddelerindeki koşulları yerine getiren Yetkin Mühendis adayı, Yetkin Mühendislik Kurulu’nun belirlediği sınav harcı makbuzu ile bir yetkin mühendisten aldığı (adayın mühendislik yetenekleri yanı sıra etik anlayışını da değerlendiren kapalı ve imzalı zarfta verilmiş) gizli referans mektubunu da eklediği dilekçesi ile kayıtlı bulunduğu İnşaat Mühendisleri Odası Şubesine başvurur; şube görüşü eklenerek Oda Genel Merkezine gönderilen başvuru dosyası Yetkin Mühendislik Kurulu’na aktarılır. Birden fazla uzmanlık alanı için başvuru ve sınav ayrı ayrı yapılır.

Madde 8 - Yetkin Mühendislik sınavı, birincisi yazılı, ikincisi sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Bir uzmanlık alanında sınav açıldığında, o alana başvurmuş olan adayların tümü, aşağıda Madde 13’de belirtilmiş olan konularda düzenlenen iki yazılı sınava katılırlar. Yazılı sınavlarda, ayrıntılı bilgi sahibi olmayı gerektiren türden değil, temel ilke ve kavramların özümsenmiş olup olmadığını ve adayın mühendislik problemlerine genel yaklaşımını belirlemeye yönelik sorular sorulur. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlar, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından oluşturulan sınav kurulları tarafından düzenlenir. İki yazılı sınavda gösterilen başarı değerlendirilir ve yeterli bulunan adaylar sözlü sınava çağırılırlar. Sınav sonuçları ve başarılı bulunan adaylar için sözlü sınav çağrısı, adaylara kişisel olarak duyurulur; bu amaçla posta yanı sıra Internet olanaklarından da yararlanılır.

Madde 9 - Sözlü sınava çağırılan adaylar, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından oluşturulan sözlü sınav jürileri tarafından, birer birer sınava alınırlar. Sözlü sınava çağırılan aday, daha önce yaptığı mühendislik uygulamaları arasından uygun gördüğü birini seçerek bu çalışmayı özetleyen ve 1500  2000 kelime uzunluğunda bir rapor düzenler ve bu raporu Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından kendisine bildirilen, sözlü sınavdan önceki bir tarihte Kurula teslim eder. Bu raporda, seçtiği problemi tanımlar; çalışmanın amacını, kapsamını ve yöntemini anlatır; gelişmeleri özetler ve sonuçları sıralar; karşılaşılan güçlükleri ve bunların aşılması yollarını belirtir; özellikle kendi yaptığı, özgün katkıların altını çizer. Bu raporda anlatılanların gerçeğe uygun olduğunu belgelemek amacıyla, raporunu, çalışmayı gerçekleştirdiği dönemde gözetimi altında görev yaptığı bir Yetkin Mühendise onaylatır.

Sözlü sınava alınan aday, önce 5  10 dakikalık kısa bir sunuş yaparak, raporunda anlattığı çalışmayı jüriye sunar. Daha sonra, hem yapılan sunuşla ilgili konularda hem uzmanlık alanıyla ilgili her türlü konuda, jüri üyeleri adaya gerekli gördükleri sayıda ve uygun buldukları türden sorular sorarak, adayın uzmanlık alanındaki mühendislik konularına ne ölçüde egemen olduğunu, mühendislik problemlerine çözüm üretme yeteneğini, yaptığı çalışmayı raporlama ve sunma becerisini belirlemeye, etik ilkelerini ne derecede benimsemiş ve uygulamaya yansıtmış olduğuna ilişkin bir fikir edinmeye çalışırlar. Jüri raporunda, bu ve benzeri konulardaki değerlendirme sonuçları hem nicel olarak verilir, hem de adayın bilgi düzeyi ile etik anlayışı ve meslek sorumluluğu duygusuna ilişkin izlenimler kısa notlarla belirtilir.

Madde 10 - Yetkin Mühendislik Kurulu, tüm adayların sınav sonuçlarını topluca değerlendirerek, Yetkin Mühendis unvanı verilecek başarılı adayları belirler. Sınav sonuçları adaylara kişisel olarak duyurulur; bu amaçla posta yanı sıra Internet olanaklarından da yararlanılır.

Madde 11 - Sınavda başarılı olan adaya, özel bir törenle Yetkin Mühendis yemini ettirilerek Yetkin Mühendislik Belgesi ve özel Yetkin Mühendislik Mührü verilir.

Madde 12 - Sınavda başarılı olamayan bir aday, ancak bir tam yıl sonra yeniden başvuruda bulunabilir.

Madde 13 - Yukarıda Madde 5’te belirtilen Yetkin Mühendislik uzmanlık alanlarında yapılacak yazılı sınavlar ve her birinin içereceği konular aşağıda belirtilmektedir.

a. Yapı Mühendisliği Uzmanlık Alanı

i. İnşaat Mühendisliği - Genel Konular: Aynı dönemde yetkin mühendislik sınavı açılan bütün uzmanlık alanları için ortak bir sınavdır. İnşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarındaki temel ilke ve kavramlar ile mühendisin uygulama çalışmaları sırasında kazanması beklenen uygulama bilgisini (proje yönetimi, iş güvenliği, iş hukuku, meslek etiği, komşu disiplinler ile ilişkiler, malzemeye ilişkin test, belgeleme vb, sözleşme, şartname, hakediş işlemleri gibi) kapsayan bu sınavda sorulan çok sayıda sorudan yalnızca bir bölümünün (yaklaşık 2/3 oranında) yanıtlanması istenir ve böylece adayın bazı konuları dışarıda bırakmasına olanak tanınır. Ancak, bazı uzmanlık alanları için gerekli görülen bazı konulardaki soruların yanıtlanması zorunlu sayılabilir. Bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 1/3 ağırlık taşır.

ii. Yapı Mühendisliği - Özel Konular: Mühendislik mekaniği, yapı mekaniği, betonarme, çelik, deprem mühendisliği konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli mühendislik yapılarının tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 2/3 ağırlık taşır.

b. Geoteknik Mühendisliği Uzmanlık Alanı

i. İnşaat Mühendisliği - Genel Konular: Yukarıda 13.a.i’de tanımlanmıştır.

ii. Geoteknik Mühendisliği - Özel Konular: Mühendislik mekaniği, zemin mekaniği, temel mühendisliği, zemin yapıları, mühendislik jeolojisi, zemin dinamiği konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli geoteknik mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 2/3 ağırlık taşır.

c. Su Mühendisliği Uzmanlık Alanı

i. İnşaat Mühendisliği - Genel Konular: Yukarıda 13.a.i’de tanımlanmıştır.

ii. Su Mühendisliği - Özel Konular: Mühendislik mekaniği, akışkanlar mekaniği, hidrolik, hidroloji, su kaynakları, su yapıları konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli su mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 2/3 ağırlık taşır.

d. Kıyı-Liman Mühendisliği Uzmanlık Alanı

i. İnşaat Mühendisliği - Genel Konular: Yukarıda 13.a.i’de tanımlanmıştır.

ii. Kıyı-Liman Mühendisliği - Özel Konular: Mühendislik mekaniği, akışkanlar mekaniği, hidrolik, kıyı ve deniz yapıları, kıyı-liman mühendisliği konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli su mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 2/3 ağırlık taşır.

e. Ulaşım Mühendisliği Uzmanlık Alanı

i. İnşaat Mühendisliği - Genel Konular: Yukarıda 13.a.i’de tanımlanmıştır.

ii. Ulaşım Mühendisliği - Özel Konular: Mühendislik mekaniği, ulaşım mühendisliği, trafik mühendisliği ile karayolu, raylı sistem, hava limanı yapıları konularını ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli ulaşım mühendisliği sistemlerinin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 2/3 ağırlık taşır.

f. Yapım Yönetimi Uzmanlık Alanı

i. İnşaat Mühendisliği - Genel Konular: Yukarıda 13.a.i’de tanımlanmıştır.

ii. Yapım Yönetimi - Özel Konular: Mühendislik mekaniği, yapım stratejisi, şantiye yönetimi, iş hukuku, iş güvenliği konuları ile sözleşme, şartname, hakediş vb yönetsel işlemleri (‘İnşaat Mühendisliği-Genel Konular’ sınavına oranla çok daha derinlemesine) ve bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve kuralları ile çeşitli yapım sistemlerinin tasarımına ve gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama kural ve yöntemlerini kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede yaklaşık 2/3 ağırlık taşır.

Sınav Kurulları ve Sınav Jürileri

Madde 14 - Yetkin Mühendislik Kurulu, yazılı sınavları düzenlemek ve gerçekleştirmek üzere, uygun gördüğü sayıda ve kompozisyonda Sınav Kurulları oluşturur. Sözlü sınavları gerçekleştirmek üzere, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından Yetkin İnşaat Mühendisleri arasından belirlenen üçer üyeden oluşan yeterli sayıdaki Sözlü Sınav Jürisi, birbiriyle tam bir eşgüdüm ve eşdüzeylilik anlayışı içinde görev yapar. Sınav Kurulları, yazılı sınav sonuçlarını topluca, Sözlü Sınav Jürileri de her bir aday için düzenledikleri bireysel sözlü sınav raporlarını Yetkin Mühendislik Kuruluna sunarlar.

Madde 15 - Aday, başvuru harcının iki katı tutarında itiraz harcını yatırdıktan sonra, Yetkin Mühendislik Kurulu’na başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. İtiraz başvurusunu değerlendiren Yetkin Mühendislik Kurulu, gerekli görürse, adayın sözlü sınavını değişik bir jüri ile yenileyebilir. Yetkin Mühendislik Kurulu’nun itirazla ilgili kararı kesindir. İtiraz haklı görülürse, itiraz harcı başvuru sahibine geri verilir; aksi durumda, itiraz harcı geri ödenmez.

Yetkin Mühendislik Yetkisinin Sürdürülmesi Koşulları

Madde 16 - Yetkin İnşaat Mühendisi, yetkisini sürdürülebilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmek durumundadır:

a. Yetkin Mühendislik aidatını düzenli olarak ödemek;

b. Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemek ve herhangi bir etik cezası almamak;

c. Takvim yılı boyunca,Yetkin Mühendislik unvanını kullanarak yaptığı bütün işleri, kronolojik olarak içeren ve her sayfası Yetkin Mühendis tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olan listeyi yıl sonunda Yetkin Mühendislik Kurulu’na vermiş olmak;

d. Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından belirlenecek, 40 saatten az olmayan bir süreyle her yıl meslekte gelişmeye yönelik kurs, seminer, konferans, çalıştay vb etkinliklere katılmak ve bunu belgelemek (Bu konudaki mazeretler ve katılım sağlanan çeşitli etkinliklerin eşdeğerliği, Yetkin Mühendislik Kurulu’nca değerlendirilir).

Bu koşulların tümünü birden sağlamayan Yetkin İnşaat Mühendisinin durumu, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından değerlendirilir ve eğer kural ihlali bulunduğu kanısına ulaşılırsa, düzenlenecek dosya Onur Kurulu’na gönderilir ve gerekli görülen durumlarda, etik ihlali sanığının yetkin mühendislik yetkileri, Onur Kurulu işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar dondurulur.

Yetkin Mühendislik Kurulu

Madde 17 - Yetkin Mühendislik Kurulu, tümü Yetkin İnşaat Mühendisi olan yedi asil üyeden oluşur, yedi de yedek üyesi bulunur. Kurul toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Yedi asil üyeden üçü (izleyen dönemde dördü) ve yedi yedek üyeden dördü (izleyen dönemde üçü) her iki yılda bir yapılan İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu’nda diğer Kurullarla birlikte seçilerek yenilenir. Kurul üyelik süresi dört yıl olup bir asil üye Yetkin Mühendislik Kurulu’nda ardarda en çok iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan bir asil üyenin yerine geçen yedek üye, yerini aldığı üyenin görev dönemini tamamlar.

Madde 18 - Yetkin Mühendislik Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, belli görevleri yerine getirmek üzere alt kurullar oluşturabilir veya uygun göreceği danışman üyeleri (oy hakkı olmaksızın) Kurul toplantılarına çağırabilir.

Madde 19 - Yetkin Mühendislik Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a. Yetkin Mühendislik sınavlarını düzenlemek, sınav kurulları ile sözlü sınav jürilerini atamak, sınavları duyurmak, gerçekleştirmek ve değerlendirerek sonuçlandırmak; itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak;

b. Yetkin Mühendislerin sicillerinin tutulmasını sağlamak; yetki sürdürme koşullarının yerine getirilip getirilmediğini denetlemek; meslek içi seminerlere katılamayanların mazeretlerini değerlendirmek;

c. Yetki sürdürme koşullarının tümünü birden sağlamayan Yetkin İnşaat Mühendislerinin durumunu değerlendirmek ve gerektiğinde uygun cezaları vermek;

d. Yetkin mühendislerle ilgili etik ihlali dosyalarını incelemek; gerekli gördüklerini İnşaat Mühendisleri Odası Onur Kurulu’na aktarmak; gerekli gördüğünde, Onur Kurulu’na gönderilen dosyalardaki etik ihlali sanıklarının yetkin mühendislik yetkilerini, Onur Kurulu işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar dondurmak;

e. Başvuran adaylarla ilgili işlemlerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını, sicillerinin tutulmasını sağlamak;

f. Meslek içi bilgilendirme seminerleri düzenlemek; üniversiteler ile uzman kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs veya seminerlerin denkliğine karar vermek;

g. Yetkin Mühendislik sınav harçlarını, Yetkin Mühendis yıllık aidatlarını ve çeşitli türlerde görev alan uzmanların toplantı huzur haklarını belirlemek; Yetkin Mühendislik Kurulu bütçesini hazırlayarak İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na sunmak;

h. Hizmetine gerek duyulan geçici veya sürekli kurullar oluşturulmak.

Madde 20 - Yetkin Mühendislik Kurulu’nun gelirleri şunlardan oluşur:

a. Yetkin Mühendislik aidatları,
b. Sınav harçları,
c. Seminer, kurs, yayın, sosyal etkinlik bedelleri gibi gelirler.

Madde 21 - Yetkin Mühendislik Kurulu’nun giderleri şunlardır:

a. Toplantı huzur hakları,
b. Her türlü personel ücretleri,
c. Kurul’un her türlü etkinlikleri için gerekli mekan ve işletme giderleri,
d. Alt kurul ve danışman ücretleri,
e. Bilimsel ve sosyal etkinlik harcamaları vb. gibi giderler.

Madde 22 - Yetkin Mühendislik Kurulu’nun gelirleri ve giderleri, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurullarında Oda bütçesi içinde ayrı bir fasılda izlenir.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 24 - Bu yönetmelik, 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Bu yönetmelikle tanımlanan Yetkin İnşaat Mühendisliği düzeni, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yetkin Mühendislik Kurunun Oluşturulması

Geçici Madde 1 - Yetkin Mühendislik uygulamasını başlatabilmek için gereken ilk Yetkin Mühendislik Kurulu, bu yönetmelik yürürlüğe girince, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak göreve başlar. İlk Kurulun yedi asil üyesinden üçü ve yedi yedek üyesinden dördü ilk iki yıl için, diğerleri ilk dört yıl için görevlendirilirler. İki yıl için belirlenen üç asil ve dört yedek üye, iki yıllık çalışma dönemini izleyen ilk İMO Genel Kurulu’nda seçilen üç asil ve dört yedek yeni üyeye yerlerini bırakırlar.

Beş Yıldan Fazla Deneyimli Mühendislerin Durumu

Geçici Madde 2 - Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde beş yıldan daha çok aktif mühendislik deneyimi bulunan ve Madde 6 koşullarını yerine getiren inşaat mühendisleri, sınava girmek üzere derhal başvuruda bulunabilirler. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden başlayarak beş yıl süreyle Madde 6c gereği olan Yetkin Mühendis gözetiminde görev yapmış olma koşulu aranmaz. Ancak, Yetkin Mühendislik Kurulu’nun her bir sınav dönemi için belirleyeceği sınava alınacak aday sayısından fazla başvuru olursa, belirlenen kontenjan kadar aday, başvuru sırası temel alınarak, sınava alınır; fazlası bir sonraki sınav dönemine bırakılır.

Onbeş Yıldan Fazla Deneyimli Mühendislerin Durumu

Geçici Madde 3 - Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde onbeş yıl ve daha fazla süre ile aktif mühendislik deneyimi bulunan inşaat mühendisleri, yürürlüğün ‘Geçiş Dönemi’ sayılan ilk iki yılı içinde, Yetkin Mühendislik Kurulu’na başvurarak Yetkin Mühendislik unvanı isteyebilirler. Bu mühendislerin dilekçeleri ekinde Kurul’a sunacakları dosyada,

a. Aktif mühendislik hizmet sürelerini belgelemeleri;

b. Birkaç sayfalık bir özgeçmiş sunmaları;

c. Düzenleyecekleri 3000  6000 kelime (10  20 sayfa) sınırları içinde kalan uzunlukta bir raporda, hizmet süreleri içinde gerçekleştirdikleri başlıca çalışmaları özet olarak tanıtmaları, bu çalışmalara kendi yaptıkları özgün katkıları vurgulamaları; başarılarını ve başarısızlıklarını eleştirel bakış açısından değerlendirmeleri; Yetkin Mühendislik unvanını neden hak ettiklerini belirterek başvurularını gerekçelendirmeleri beklenir.

Başvurular Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından değerlendirilerek, başvuru sahibinin sınava davet edilmesine gerek bulunup bulunmadığına karar verilir. Sınava davet edilmesine gerek görülmeyen mühendislere, Yetkin Mühendislik unvanı doğrudan verilir.

Onursal Yetkin Mühendislik

Geçici Madde 4 - Yukarıda tanımlanan ‘Geçiş Dönemi’ içinde, inşaat mühendisliği mesleğine değerli katkılarda bulunmuş, ülke ve toplum yararına değerli hizmetler vermiş olan seçkin inşaat mühendislerinden bazılarına, kendileri tarafından hiçbir başvuru yapılmaksızın, Yetkin Mühendislik Kurulu tarafından ‘Onursal Yetkin Mühendislik’ unvanı verilebilir. ‘Onursal Yetkin Mühendis’ unvanı verilen kişilere bu yönetmeliğin 16. maddesi uygulanmaz.

Arkadaşlar yetkin mühendislik yönetmeliği danıştay tarafından durdurulmuştu en son. şu an hala danıştay da bekliyo olması lazım. büyük ihtimalle iptal edilcek. ama imo bu konu da inatçı. bu yönetmelik düzeltmeler yapılıp tekrar yayınlanacaktır…

arkadaşlar yetkin mühendislik ile ilgili yapılan ankette evet oyu hayıra oranla çok daha fazla. ben yetkin mühgendisliğe hayır diyen bir insan olarak acaba evet diyen mühendis arkadaşların neden yetkin mühendiliği gerekli gördüklerini öğrenebilirmiyim?

yetkin mühendislik gerekli ama şöyle;
4-5 yıl bir mühendisin yanında kafalarına verilecek bir maaş ile köle gibi çalıştırılıp belki de gereksiz yere işten çıkarılıp,birşeyler öğrenme tecrübe kazanma - kazandırma yolunda dayatılan bu uygulama çok yanlıştır.

sınava başvuru ücretleri ve itiraz ücretinin çok fazla oluşu bir sivil toplum kuruluşu olan imo’nun sanki sivillleri korumak için değilde onlara zorluk çıkarmak gibi bir amacı olduğu ilk akla gelen.

bunun gibi uygulamaların kaldırılması ve düzeltilmesinden sonra ,işte o zaman yetkin mühendislik gerçek amacına ulaşır.

yani şöyle ki; bilen de bilmeyen de bir şekilde mezun oluyor ve yanlış uygulamalar ile binlerce kişinin can güvenliği riske ediliyor.işte yetkin mühendislik bu ve bunun gibi birçok olumsuzluğun önüne geçmek içidir.

ne kadar da itiraz etsek bilmeyen,düşünmeyen rastgele işe başlayan çok mühendis!? olduğunu BİLiyoruz. saygılar…

06 mayıs günü imo nun düzenlediği yetkin mühendislik ile ilgili toplantıya 17000 üye davet edilmiş. orada 100 kişi bile yoktu. mesleğimiz ve geleceğimiz için bu kadar önemli bir konuda nasıl bu kadar duyarsız kalabiliyor sunuz? şimdi ilgilenmezseniz yönetmelik yürürlüğe girince hiçbirşey yapamazsınız. mesleki kariyeriniz 7 kişilik bir heyetin eline kalır. sizler de 4 yıl üniversiteyi bitirmek için uğraştığınızla kalırsınız. Danıştay yürütmeyi durdurdu ama yönetmeliğin içeriğinden dolayı değil, resmi gazetede yayınlanmadığı için. konu derin ve önemli, es geçmeyelim.

genius06 söylediğin kotu yanları çok önemli. esas yonetmeliğin cıkıs sebebi olarak gösterilen seyler zamanla içeriğinden sapacak ve alttan bize zorluk çıkartıp ucuz iş gucu olmamıza sebep olacak seyler bunlar.

bildiğimiz uzere diplomalardan unvan kaldırılması bu anlamda yapılan diger bir çalısmadır.

su an öğrenciler için cok onemli bir geçiş donemidir eger öğrenciler sessiz kalırsa isteyen istediği sekilde yonetmelik cıkartır istedigi hakkımızı da elimizden alır.

Son iki senedir sektörde aktif olarak görev alan bir İnşaat Mühendisliği öğrencisi olarak kimi eksiklerine rağmen doğru bir hamle olarak görmekteyim. Şöyle ki;
Yönetmelikte belirtilen 5 sene ibaresi gerçekten çok ağır. Bu demek oluyor ki yeni mezun bir mühendis 5 sene boyunca stajyer muamelesi görecektir. Ayrıca 15-20 senesini mesleğe vermiş bir mühendisin bu sınavı geçememesi gayet normaldir. Bu durumda yönetici konumunda olduğu bir yere yeni başlayacak olan bir “yetkin mühendis” ile aralarında birtakım problemler doğabilir. Bugün bile master ya da doktora vermiş arkadaşlarla bu problem yaşanıyor.

Ayrıca eğer gerçekten sınav harcı ve itiraz ücreti çok yüksek ise (ki yönetmelikte bunun kurulun bir geliri olduğu söylendiğine göre yüksek bir meblağ olduğunu tahmin etmek zor değil.) bunu karşılayabilecek insanların sayısı da sınırlı olacaktır.

Bir de madde 7 de belirtilen “Yukarıdaki 3.1.a, b, c maddelerindeki koşulları yerine getiren Yetkin Mühendis adayı, Yetkin Mühendislik Kurulu’nun belirlediği sınav harcı makbuzu ile bir yetkin mühendisten aldığı (adayın mühendislik yetenekleri yanı sıra etik anlayışını da değerlendiren kapalı ve imzalı zarfta verilmiş) gizli referans mektubunu da eklediği dilekçesi ile kayıtlı bulunduğu İnşaat Mühendisleri Odası’na başvurur.” ifadesi çok havada duruyor. İlk sınava girecek olanlar kendisine referans verebilecek bir Yetkin Mühendisi nereden bulacaklar?

Ancak üniversitelerdeki Mühendislik eğitiminin uzmanlaşmaya yönelik olacağı gibi umut verici bir gelişmeye sebep olabilir. Hali hazırdaki eğitimin her konuda ders verdiği ama hiç bir konuda yeterli bir mühendis kalitesine ulaşamadığı gayet açık. Çelik yapılar konusunda uzmanlaşmak isteyen birine inatla su kaynakları dersi veren, yol konusunda çalışmalar yapmak isteyen bir öğrenciyi yapı statiği dersinden 4 sene sınıfta bıraklan bir sistem bu şekilde bir miktar düzelme yoluna girebilir.

Benim sorum şu. Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce İMO ya da TBMM nezdinde ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bu yönetmeliğin düzenlenmesi konusunda aktif olarak nasıl görev alabiliriz?

Mesleğimizi bu kadar ilgilendiren bir konuda hepimizin bu kadar duyarsız olması doğrusu beni hayal kırıklığına uğrattı. Evet arkadaşlar bu yönetmelik bütün kusurlarıyla çıkar. Ondan sonra aklımız başımıza gelir. Çünkü biz koyun olmaya fazla alıştık. Çobanlarımız ne derse o iyidir diyoruz. Tebrik ederim. İnşaat mühendisliğine 10 yılını vermiş bir insan bu yönetmelikle “yetkin” olmadığı için iş bulamazsa o zaman konuşuruz. o zaman İnşaat Mühendisi olmanın çok da önemli bir şey olmadığı, inşaatlarda bir kalfanın da en az mühendis kadar bilgi sahibi olduğu falan konuşulmaya başlar. Biz de duvarda asılı, yaldızlı çerçeveli diplomamıza bakar, yeni bir sınava hazırlanırız. çünkü “Yetkin Mühendis” olmak gerekecektir. Çünkü inşaat mühendisliği diplomasının bir süre sonra sektörde hiç bir değeri kalmayacaktır. Artık iş ilanlarında 3-5 yıl tecrübe değil, “Yetkin Mühendislik Belgesi” ya da adına ne diyeceklerse ondan arayacaklar. Biz de “ama ben üniversite mezunuyum.” diye ağlayacağız. O zamana kadar da bu yönetmelik için kılımızı kıpırdatmayız. Çobanlarımız en iyisini bilir çünkü. Yazık…

Bu konuda henüz okulunu bitirmeye 1.5 sene olan bir öğrenci olarak; ODTÜ de okuyorum ve imo’nun başkanı ve bu yetkin mühendisliğin mucidi hocamı bizle bir söyleşi yaptı. İsteyenler sorularını buraya yazabilir ve bende yardımcı olabilirim. Ama kısaca aklımda olan birkaç soru ve cevabını yada kaygıların cevabını yazayım.

Öncelikle bu Yetkin Mühendisliği (YM) almak için nasıl bir teste tabi tutlacagız. Bu test amerikadaki professional engineering sınavı benzeri bir sınav düşünülüyor. Ama denk bir sınav olmayacak. Çünkü henüz ortada ne bu seçmeyi yapacak ne de o sınavı hazırlayabilecek insanlar yok.

Bu işin ana amacı para kaygısı olupta insanların canını hiçe sayan mal sahipleri ve mühendislerin önünü kesmek ve dünya standartlarının çok üstünde iş yapabilecek türk mühendislerini yapması gerekene zorlamak.

5 yıl kimin yanında çalışacagız diyorsanız. Referans konusunda kolaylık sağlanacağı söylendi. Bu iş yürürlüğe girdigi takdirde belli bir yıl iş tecrübesi olanlar ilk etapta referans verebileceklermiş. Bu da aşşağı yukarı 10-15 yıl tecrübesi olanlar referans verebilecek gibi bir şey olacakmış. Dogal olarak referans verebilecek insanlarda kendi referanslarıyla direk olarak sınava girebilecekler.

Şimdi biz 5 yıl yeni meznları köle gibi çalıştıranlar olacak diyoruz da, bu işi ortaya atanlar bunun farkında degil mi? Elbetteki farkında. Bunun içinde önlemler illaki alınacakmış. Aynı zamanda belli bir yaşa gelmiş ve mühendislik okumuş bilgili kültürlü insanlar kendini köle gibi de kullandırmasın. Afedersiniz ama o zaman kimsenin bu işe karşı çıkmaya hakkı yok. Her zaman birinin bizi kollamasını beklemek yanlış, biraz da kendi hakkımızı aramasını bilmemiz lazım.

Başlangıç için illaki sorunlar olacakdır. Çalışmalar bu sorunları en aza indirmek yolunda yapılıyormuş.

Hem bence neden korkuyosunuki. Kendini geliştirmenin ne kadar önemli oldugunu bilen biz mühendis adayları ve mühendis abilerim ablalarım. Yoksa vasat işlermi yapıyorsunuz? yoksa kendinizi yetersiz görüyorsunuz ve başarılı olamayacagınızımı düşünüyorsunuz? yoksa birileri sizin kolay yoldan kazandıgınız veya kazanacagınız paralara göz mü dikti? Yatarak kazanmak varken “ya nerden çıktı bu iş” mi diyorsunuz?

Yada çok masumane kardeşim ya tamam böyle birşeyler diyorlar ama bu işin icerigi ne mi diyorsunuz? Sorun elimizden geldigince araştıralım anlatalım.

Bu uygulamaya itiraz edilme sebebi olayın ne kadar yanlış olduğu değil. Ama böyle radikal bir değişiklik yapılacaksa belirli bir altyapı çalışması olmalıdır. Mesela okullarda verilen mühendislik eğitimi gözden geçirilmeli, daha pratiğe yönelik olmalıdır. Okul hayatı boyunca sadece iki yaz boyunca yaptığı stajda (o da naylon yapmadıysa) şantiye görmüş bir yeni mezuna yapacağınız mülakatta “daha önce ne gibi bir sorunla karşılaştın ve nasıl bir çözüm buldun” diyemezsiniz. Çünkü yeni mezun bir mühendis, yeni başlayacak bir inşaatta aksların yerini bile doğru bir şekilde arazi üzerinde işaretleyemez.

Mevcut sistem yeni mühendisleri belli bir süre sektör içerisinde “pişmeye” yönlendiriyor. Bu süre içinde zaten kalfalar tarafından çok fazla kaale alınmıyorsunuz. Bu anda kendinizi kabul ettirmeniz tamamen sizin yeteneklerinize bağlı. Dolayısıyla kendini geliştirmeyen mühendisler zamanla eleniyor zaten.

Eğer bu uygulamadan yeni mezun mühendisler muaf tutulabilinirse -ki çok zor görünüyor- o zaman anlayışla karşılanabilir belki. Ancak yeni mezun mühendisler için bu uygulama çok can yakar. Bir süre sonra inşaat firmaları inşaat mühendisi yerine yetkin mühendis aradığı zaman çok sorun yaşarlar. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar doğru düşünüyorum.

yetkin mühendislik yasası çıktı…tartışmak yerine önce yasanın içeriğini incelememiz daha faydalı ve daha doğru olacaktır…İnşaat Mühendisliği saygı duyulması gereken bir meslek olup işin içine insan hayatı da girdiği için kutsal bir meslektir…ingilizcede karşılığı ’ civil engineer ’ dir…civil kelimesinin gerçek anlamı medeniyettir…kısaca bizler dünyayı yaşanabilir hale getiririz…:slight_smile:
işte dosyalar :

           yetkin mühendislik yönetmeliği

http://rapidshare.de/files/32427253/Yetkin_Muhendislik_Yonetmeligi.doc.html

           yetkin mühendislik

http://rapidshare.de/files/32427474/Yetkin_Muhendislik.doc.html

           başvuru formu

http://rapidshare.de/files/32427583/Basvuru_Formu-5yil.doc.html

[QUOTE=alperunsal]yetkin mühendislik yasası çıktı…
henüz çıkmadı diye biliyorum,itirazlar üzerine danıştaya takılmıştı…

olabilir , ama şu an yürürlükte gibi görülüyor çünkü sınava başvuru için mühendisler teşvik ediliyor , imo sitesinden incelerseniz görebilirsiniz , önce müteahhitler için yasa çıksa daha harika olur her önüne gelen müteahhit oluyor , lisans düzeyinde olanlar bu işi yapabilmeli

evet müteahhitlik üzerine yasalar çıkmalı.müteahhitlik tanımı haklara uygun olarak yeniden düzenlenmeli ve müteahhitlik denetimi adı altında bir devlet birimi kurulmalı.müteahhit adı altında kişilerin yaptıkları icraatları görüyoruz.devletimiz zarara uğratılıyor.mesela bir kasabadaki okul yapımından birkaç yıl sonra onarım işine çıkmak zorunda kalıyor.
hükümet birçok düzenlemeler yapıyor ama meslek sahiplerinin haklarını verecek düzenlemeleri hiç göremiyoruz.problemlerin birçoğunun bu düzenlemeler sayesinde çözüleceğini göremiyorlar.
bir milletvekili sn.ibrahim köşdere müteahhitlik tanımını düzenleyecek bir yasa tasarısını meclise verdi sanırım geçen yıldı ama bunun beklemede olduğu görünüyor sanırım önümüzdeki yılda bu yasalaşmaz.çünkü ne odalarımız,ne bizler bu konuyu gündeme getirmiyoruz.bunun üzerine gitmeliyiz.gerekirse forumdaki herkes bayındırlık bakanına mesaj atmalı.çünkü bu bizim hakkımız.

bu kanun tasarısına şurdan ulaşabilirsiniz:

muhalif arkadaşların inanıyorumkı , yetkin mühendisliğe karşı olmasının sebepleri vardır., 4 yıl ne kadar ağır şartlarda üniversite okuyoruz ,karşılaştığımız zorlukları yaşayan bilir.işin enteresan tarafı madem böyle bir sınav çıkacak O HALDE ÜNİVERSİTEDEKİ MÜFREDAT SENELER ÖN CEDEN DEĞİŞTİRİLMELİYDİ.misal verelim bu gün herhangı bır yerde baraj yapılmaya karar verildiğinde ; bırkaç yıl içinde yapılabiliniyormu sankı ,bıldiğim kadarıyla sadece analizleri 30 yıl sürüyor…oysa şimdi adamlar alt yapı hazırlamadan tekrar sınav açıyorlar .peki bu durumda üniversitede eğitimini aldığımız o saçma ve gereksiz derslerde verilen emek ne olacak.misal :banane hangı bıtkı ne zaman ne kadar su ister , su verilmesse ölürmü : 2 tane tahtayı bırbırıne kaç çiviyle çakarız ; vs …gibi kusura bakmayın aptalca dersler…SORMAK İSTEDİĞİM KONU VE DE BEN %100 EMINIM ÜNİVERSİTEDE BİZİ EĞİTEN HOCALARIMIZIN HATTA PROF. VE DOÇ. DAHIL OLMAK KAYDIYLA ,
KAÇ TANESİ BU YETKIN MUHENDİS SINAVINI GEÇERLER …:))))) TANIDIKLARIM BIRKISMI LİGHT YETKİN BILE OLAMAZ …

arkadaşlar yetkin muhendislik bir kez danıstaya takıldı sonra yeniden hazırlandı ve resmi gazete de yayınlandı. en son cıkan teknik gucu okursanız onda imo yasasını yetkin muh.lige uygun duzenlediklerini belirten bi yazı var

Konuyu biraz daha açmak adına tekrar oluyorsa affınıza sığınıyorum;
Yetkin mühendis olabilmek için yeni mezun bir arkadaşımız en az 5 yıl süreyle çalışacak ve bu süre sonunda alacağı gizli zarfla sınava girecek bunun anlamı Müteahit ve büyük bürolara 5 yıl süreyle ücret ve çalışma koşulları ( mesai, iş yoğunluğu, sosyal haklar vb ) anlamında itiraz etmeden çalışacak bir mühendis yaratılmak istenmesinden başka nedir ? . Yeni mühendis arkadaşlarımızın 5 yıl süreyle kulanacaklar, işleri bitince yenisi gelsin .Patronlar için bundan büyük bir nimet olabilirmi ?İşin üzücü tarafı bu yönetmeliği hazırlayanın tüsiad yada ticaret odası değil inşaat mühendisleri odası ve onun tüccar zihniyetli yöneticileri olması.
Oda tarafından düzenlenen meslek içi eğitimlere katılmak zorunlu kılınıyor bu eğitimler puanlamaya katılıyor.
Odanın düzenlediği bütün meslek içi faliyetler ücretlidir üstelikte yetersiz teknik altyapıyla verilen eğitimlerde piyasa koşullarına göre yüksek sayılabilecek bir ücret alınmaktadır.
Sınavlara girişte ve belge yenilenmesinde sınav ücreti , tescil ücreti vb ücretler alınacaktır bu ücretlerin yüksek olacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
Büyük bürolar ve müteahitler için cansiparane çalışan yönetmelik hazırlayıcıları kendilerinide unutmamış görünüyorlar.
Nerden bakılırsa bakılsın bu iki yönetmeliğinde mesleği disiplinize etmek yada yetersiz mesleki eğitimi yada bilgisini tamamlayıcı yada bunu kazandırıcı bir işlevi yoktur .Bu işlerin adresi üniversitelerdir, yapılacaksa üniversite çatısı altında bir uzmanlaşma takibi yapılabilir yada belgesi verilebilir. Odaların işlevi Yetkin mühendis yetiştirmek değil meslektaşlarının sorunlarına sahip çıkması, mesleği gerçekleştirmenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışması vb türden çalışmalardır. Çok büyük oranlarda işsiz mühendis varken,yabancı mühendisler kuralsız bir şekilde çalıştırılırken, ülkemizin mühendislik, müşavirlik hizmetleri yabancılara peşkeş çekilirken , altyapısız okularda mühendis yetiştirilirken, çalışan birçok meslektaşlarımız mesleğini gerçekleştirebilecek koşullara sahip değilken İMO nerede acaba ? Mesele üzüm yemek değildir ,Bu yöntmelikler İnşaat Mühendisliği mesleğine vede İnşaat Mühendisilerine karşı yapılmış bir saldırıdır. Genç yaşlı bütün İnşaat Mühendislerinin birlik içinde bu uygulamaya karşı çıkması gerekmektedir . Öneri olarak İMO merkez şube ve bu yönetmeliklerin asıl tasarlayıcısı İMO İstanbul şubeye telefon açıp yöneticilere hangi mantıkla mesleğe ihanet noktasına geldiklerini sormak gerekiyor sanırım . Sesimizi çıkarmazsak mesleğimizi yapamıyacak duruma gelebilriz . Saygılarımla

origamisan nickli arkadaşa; bu yasayı çıkarmayı çalışanlarınn Odtülü hocalar olduğunu biliyoodukk aslındaa seninn açındann bakınnca yetkinn mühendslikk ve yeni mezun inşaat mühendslerinin 3 yıl stajyerlikyapmasıı ne kadar doğall ve hattaa guzel birşey…belki evett bööyle birşeyy gerekliydi ama bu tarzz uygulamalarr nedenn müteahhtler içinn yapılmıyoo ortaokul mezunu bilee olmayann bi insann köyünüü sattıpp şehirdee çokk rahatt bi şeklde müteahhitliğinii yapıyoorr çok da gusell parasınıı kazanııyoo … alınn sizee medyatikk müteahhit veli göçer adamın yalova da yaptığı yapılarınn neredeyse hepsi yıkıldı ve yüzlercee insann öldüü sonraa ne olduu adamm sadece 2 yıl cezaa yedi ve belkide şu an bilee ell altınndann mesleğinii icraa edyoodurr. maalesefki bu yasaların altyapısı yok . ve yetknn mühendisliktee zatenn uygulamayaa giridği gibi kalktı!!! ıasıll şu an koyun gibii güdülmekteyizz… 2008 ve dahaa sonraki yıllarda ki mezunlar içinn durumm pekk oylee değill teknikerlerinn gördüğü değerii ilee görmiiyoruzz şu an Türkiye’nin yapılacak olan en büyük alışveriş merkezlerinden birisinde şantiyee mühendisi olarakk çalışmaktayımm ve taşeronlarr bileee haa sizinn 3 yıll stajyerliğinizz var dimii gibisinndenn abukk sabukk sorularınaa maruzz kalıyooruzz:(((