Tasarım Nedir, Dekorasyon Nedir?

Selamlar değerli arkadaşlar,

aramızda öğrenciler, mezunlar, mühendisler mimarlar tekniker ve diğer meslek mensupları bulunuyor.

tecrübeli arkadaşlarımızdan, yeni okula başlayanların da tecrübelerinden şunuu öğrenmek istiyorum:

[ul]
[li]tasarım nedir,[/li][li]dekorasyon nedir,[/li][li]tasarım ve dekorasyon arasındaki ortak ve ayrılan noktalar,[/li][li]tasarımcı dekoratörlük, dekoratör tasarım yapar mı,[/ul][/li]soru ve cevaplarınızla bu konunun irdelenmesini istiyorum.

değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler.

TASARIM NEDİR<o></o>
<o></o>
Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim:<o>
</o><o></o>
Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.<o>
</o><o></o>
Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.<o>
</o><o></o>
Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.<o>
</o><o></o>
Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.<o>
</o><o></o>
Bilgisayar alanında ise: Bilgisayar destekli tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.<o>
</o><o></o>
TASARIMIN OLUŞUMU VE TASARIMIN DALLARI<o></o>

 Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. &lt;o&gt;&lt;/o&gt;

Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.<o></o>

 Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

  Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gerçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

   Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcını görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.

  Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımında sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik alanı içine girer. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

 Bir tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

Tasarım Süreci;<o></o>

1)PROBLEMİN TANIMI<o></o>
2)BİLGİ TOPLAMı<o></o>
3)YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ<o></o>
4)ÇÖZÜM BULMA<o></o>
5)UYGULAMA<o></o>
<o></o>
1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir.
<o></o>
2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.<o></o>

3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.<o></o>

Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.<o></o>

4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.<o></o>

5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.<o></o>

TASARIM İLKELERİ<o></o>

Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:<o></o>

1)Çizgi: Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik, grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgi:saygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.<o></o>

2)Ton<o></o>

3)Renk : İzleyicide bir çok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.<o></o>

4)Doku: Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebilir.<o></o>

5)Biçim: Birçok çizginin bir arada bulunuşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeyler, bir tasarımda biçimi oluşturan unsurlardır.<o></o>

6)Ölçü: Tasarım daima değişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.<o></o>

7)Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı , vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.<o></o>

Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.<o></o>

1)Denge<o></o>
2)Orantı ve görsel hiyerarşi<o></o>
3)Görsel devamlılık<o></o>
4)Bütünlük<o></o>
5)Vurgulama<o></o>
<o>

</o> Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.<o>

</o> [b]TASARIMIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ<o>

</o>[/b] Taslaklar: Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar yada kararlamalardır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.<o>

</o> Taslak aşamasında yaratıcılığın bütün sınırları zorlanmalı, bu çalışmalar belirli bir olgunluğa erişmeden herhangi bir seçme yoluna gidilmemelidir. Taslaklar, tasarımın görünümü hakkında üretim öncesinde bilgi veren unsurlardır. Her tasarım için en az bir taslak önceden hazırlanmalıdır.<o></o>

 Taslak çalışmasının gelişim evresi: Taslaklar ilk önce karalamalardan yola çıkılarak hazırlanır yani taslak hazırlamanın ilk aşaması karalamalardır. Tasarımcı karalamaları arasında seçtiği birkaç örneği biraz daha görsel hale getirir buna ön taslak denir. Çalışmanın son aşaması ayrıntılı taslaklardır. Bu taslaklarda iyice ayrıntıya girilir ve tasarım görselleştirilmiş olur.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

TASARIMIN OLUŞTURULMASI<o></o>
<o></o>
Mümkün olduğu kadar basit ve net bir tasarım yapabilmek için, tasarımın çözümünde üç boyuta geçerken çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılır. Kullanılan görsel öğeler yeni bir bütünü meydana getiren esas parçalardır.<o></o>

 Tasarım doğrultusunun, ulaşacağı kitlenin farkında olmalıdır. Neyi hangi fiyata satabileceğini, neyi niçin satamayacağını yi bilmelidir. Biçim ve dekorda farklı kitleleri hedeflemelidir. Firmanın rekabet ettiği diğer firmaların ne yaptıklarını , ne ürettiklerini bilmelidir. İnsan ilişkileri de işin en önemli kısmıdır.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

  Kısaca özetlenen tasarım ilke ve yöntemleri, seramik tasarımı konusunda irdelendiğinde, ele alınan görsel yöntem ve ilkelerin bilinmesi, biçim kaygısı kadar malzeme yani sır, ve boya maddeleri ve yapıları, uygun şekillendirme ve kurutma yöntemleri, fırın ve ısı faktörü kullanılabilir dekor yöntemlerinin de bilinmesi gerekir. Çünkü ürün tasarımında kullanılacak çamur ve sır hammaddelerinin aralarındaki ilişkiler ve kontrol yöntemleri, toplu küçülme, su emme ve mukavemet oranları önemli rol oynar. Bu ilişkiler birbirini etkiler.&lt;o&gt;&lt;/o&gt;

Mimarım kafamdaki şeyleri anlatabildim mi bilmem ama ben şu şekilde düşündüm;
Tasarım henüz hali hazırda olmayan bir şeyin zihinde kurgulanıp sonra kağıda - eyleme dökülmesidir diyebilirim

Dekorasyon ise elde mevcut olan şeylerin belli bir uyum içerisinde yerleştirilmesidir. Uyum kişiye göre değişir. Dekorasyonda neyi nerde kullanırsak daha iyi olur kaygısı var galiba.

Şimdi son soruna “Kişiye göre değişir” gibi bir cevap verilir. Sevmem aslında bu tip cevapları ama şöyle diyeyim ben herhalde bir şey tasarlayamam ama elime bir şeyler versinler iyi dekore ederim.

İddia ederim millet fikirlerini söylemekten korkacak ve burda az mesaj olacak.

[b]ustadım, pirim;

öncelikle yorumun için teşekkür ederim…

değerli üyelerimiz muhendis mimar ya da mesleği ne olursa olsun, ülkemizin “okuyan ve aydın” mensuplarının kendi fikirlerini yanlış ya da doğru neden ifade etmediklerini, belki de edemediklerini anlamış değilim…

tasarım ile ilgili yukarıda güzel bir yazı var zaten. detaylara inmeden;

senin de ifade ettiğin gibi hayal gücüne bağlı olup, güzelliği, işlevselliği ve faydayı esas alıp, üretme sürecini de içine alan, analizlerin sonucunda oluşan bir sentez desek daha doğru olur…

tasarımda sadece hayal edilmez aynı şekilde bunun oluşturulması da düşünüldüğü için hayalden ötedir.

konunun detaylarına beraber girelim…

dekorasyon ise hali hazırda varolan tasarımların, ürünlerin bir araya getirilmesinden oluşur, bir tür yap-boz :slight_smile:

özel bir tasarımdan ziyade elimizde hazır olanların bir araya getirilmesine dekorasyon diyoruz…

aslında her şeyde bir tasarım olduğu gibi dekorasyon / dekore etmekte de tasarım vardır…[/b]

Çünkü dekore ederkende kafanda tasarım yapıyorsun çoğu zaman. Mesela bir odayı dekore edeceksin önce kafanda nasıl olur diye tasarlıyorsun sonra sen gel şuraya sen gel buraya diyerek döşüyorsun odayı.

Dekorasyon daha kolaydır. Çünkü sana fikir verecek somut şeyler vardır. Bir de neyin nereye uyacağı az çok bellidir. Bazı şeyleri zaten bir başka yere koyamazsın. Tasarım daha zordur. Mesela bir bina tasarlayacaksınız elinizde ne var? “Boş bir arazi” . Bu araziye her şey gelebilir. Bu tasarlayana kalmış

[b]evet, kesinlikle doğru söylüyorsun…

lakin bizim tasarımdan anladığımız mutlak surette özgün olması, yani benzerinin olmaması…

bir nevi sanat olması için gereken anahtar diyebiliriz üstad…
[/b]

Mutlak surette özgün bir yapıyı oluşturmak zor olsa gerek.

Mimarım sükut ikrardandır mı diyelim? Yoksa kimsenin fikri yok mu bu konuda. 418 görüntüleme 8 mesaj.

[b]demekki tasarım yapmıyoruz ustadım,

gerçi benim bahsettiğim aslolarak mimari tasarımdı ama aceba strüktürel tasarım denilince de hiç bir arkadaşımın fikri yok mu ?

saygılarımla[/b]

arkadaşlar bu güne dek ben burayı ne diye keşfedemedim dye üzülüdüm doğrusu neyse dekorasyon tasarımı uygulama kısmında benim işim yaklaşık 16 yıl gibi bir süredir bu uygulama ile çevremi ve kültürümü geliştirdim zaman oldu bazı mimar arkadaşlardan almış olduğumuz tasarımları uyguladık zaman oldu tasarımı biz yaptık ve uygulama ile müşteri beğenisine sunduk yani tamamen haklısınız tasarım hayalden kaleme ve sonra imalata bütünleştiğinde ise yaşam alanlarının vazgeçilmezi oluyor. saygılar.

arkadaşlar bu güne dek ben burayı ne diye keşfedemedim dye üzülüdüm doğrusu neyse dekorasyon tasarımı uygulama kısmında benim işim yaklaşık 16 yıl gibi bir süredir bu uygulama ile çevremi ve kültürümü geliştirdim zaman oldu bazı mimar arkadaşlardan almış olduğumuz tasarımları uyguladık zaman oldu tasarımı biz yaptık ve uygulama ile müşteri beğenisine sunduk yani tamamen haklısınız tasarım hayalden kaleme ve sonra imalata bütünleştiğinde ise yaşam alanlarının vazgeçilmezi oluyor. saygılar.

[i][b]
öncelikle 30 bin kişi içinden cevap verme lutfunda bulunduğunuz için teşekkür ederim.

mesela sizden şunları öğrenmemde bir mahsur var mı,

gerek sizin yaptığınız tasarım ve uygulamalarda gerekse size verilen tasarımların uygulamalarında;

müşteri ile mimar / tasarımcı ya da müşteri ile uygulamacı olarak sizin, ve mimar / tasarımcı ile sizin aranızda geçen diyaloglar neler oluyor genelde, ya da beğeni konusunda ne tür zorluklar yaşıyorsunuz vs vs.

forumun çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu gerçeğini dikkate alarak yorumunuz ve paylaşımlarınız gerçekten onem arzediyor.

saygılarımla.[/b][/i]

TASARIM IN NE OLDUĞUNU BİLMEYEN SEKTÖR SAHİPLERİNİN BULUN DUĞU ÜLKEDE. TASARIM DAN KONUŞMAK ! UZAY LILARIN GELECEĞİNİ VEYA BİR UZAYLI GÖRDÜM DİYEN LER E NASIL BAKIYOR İSEK ,BENİM İÇİN BU ÜLKEDE TASARIM I KONUŞMAK LA EŞ DEĞERDE…

UZAYLI LARDAN BAHSEDENLER SANAL KONUŞUYORLAR ,TASARIMDAN VE MODA DAN KONUŞANLAR DA AYNI EŞ DEĞERDELER…

BEN BUNU YAŞADIĞIM İÇİN BÖYLE KONUŞUYORUM.

25 YILDIR MESLEKTEYİM. 2 NEDEN DEN DOLAYI MESLEĞİMİ İLERLETEMİYORUM --BIRAKIN ----İŞSİZİM----

1-BAYAN OLMADIĞIM İÇİN
2-BAYAN GİBİ DAVRANMADIĞIM İÇİN ( YORUM SİZİN )

BİR İŞ BAŞVURUSU YAPTIM, FİRMA SAHİBİ VE EŞİ İLE GEÇEN KONUŞMA MIZI AYNEN YAZIYORUM

-----FİRMA SAHİBİ = HE GARDAŞ HOŞ GELDİN ANLAT BAKALIM SEN NE İŞ YAPIYORSUN AVRAT ANLATTI AMA BEN ANLAMADIM BİDE SEN ANLAT. ( bu firmada 250 kişi çalışıyor )

----tasarım yapıyorum ve tekstil konusun da tüm departman lar hakkın da bilgi sahibiyim !

----VALLA BANA GAVURLAR GÖNDERİYOR BUNU YAP DİYE BEN DE YAPIP PARAMI ALIYORUM 15 SENEDİR BÖYLE OLUYOR,BENİM AVRAT BİZDE ONLAR GİBİ BİŞEYLER YAPALIM DEDİ O ÇAĞIRDI SENİ.

==!!! ANLADIM KADARIYLA SEN RESİM ÇİZİ YORSUN BENİM AVRATLA ÇİZİN RESMİ YAPIN İŞTE BİŞEYLER !!!=====

==!!! HA BİDE BU RESİM ÇİZME İŞİNİ KIZLAR YAPMIYORMU YA !!! YADA KIZLAR GİBİ KONUŞAN OĞLANLAR YAPIYOR BİLİYORUM VALLA GARDAŞ KIZMA AMA !!! SENİN GİBİ BİRİNİN YAPTIĞINI HEÇ GÖRMEDİM. FİLİMLERDE FALAN HEP ÖYLE GÖRDÜM ==!!!

??? YORUM SİZİN ???

…BUYRUN TASARIM DAN KONUŞALIM…

??? BEN 45 YAŞINDAYIM TECRÜBEM E RAĞMEN İŞSİZİM ???

TEKSTİL MÜHENDİSİ (Moda Tasarım )
mustafa barış

Tasarım, günümüzde oldukça .sık kullanılan, etkileyici bir sözcüktür. Ama, ne anlama geldiği tam olarak anlatılma… Tasarım; bir model, kalıp ya da süsleme yapmak değildir. Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü famaliyeti içine almaktadır.

Elizabeth Adams Hurvvitz, kitabinin başlığında bu sözcüğün kısa bir tanımım da yapar: “Tasarım: Gerekli Olanın Araştırılması”.

Yale Üniversitesi Tasarım Bölümünden Profesör Kobert Gıllam Scott; “Ne zaman tanımlanmış bir amaç için birsey yapıyorsak, o zaman tasarlıyoruz.” demektedir. Başka bir deyimle ; tasarım belirli bir amaç gözeten yaratıcı bir eylemdir.

Ünlü reklamcı Tvan Chermayeff, tasarımın zeka ve sanatsal yeteneğin ortak bir ürünü olduğunu belirtmektedir.

Değişik disiplinlerde çalışan birçok tasarımcının mutlaka yaratıcı sanatçılar olmaları beklenmemelidir. Tasarım, çok kesin ama aynı zamanda da karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak bir planlamanın olduğu yerde bir tasarım olgusundan söz edilebilir. Örneğin, akşam yemeği İçin sofra hazırladığımız sırada hile tasarımla ilgili bazı somlara yanıt bulmak zorunda kalırız.

Uygulamalı tasarım dallarım üç ana baslıkta toplamak mümkündür: Endüstri Tasarımı, Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım.

Endüstri tasarımı; üçboyutlu nesnelerin tasarlanma sı ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gereçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımcısı tarafından biçimlendirilir. Bu ürünlerin ambalajı İse çoğunlukla grafik tasarımın çalışma alanı içine
girer. Çünkü her ambalaj, üç boyutlu hale getirilmeden önce iki boyutlu bir yüzey halinde tasarlanmak ve baskıya verilmek zorundadır.

Çevre tasarımı ise bina, peyzaj ve iç mekan [asanınım kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcının görevi pek değişmez: Dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmak.

Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımından sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb, grafik tasarımın etkinlik alanı İçine girer. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkartmaktır

Rinalar, iç mekanlar, endüstri ürünleri ve görsel iletişim araçları önceden tasarlanmış olsunlar ya da olmasınlar, bizi herhangi bir biçimde etkilerler. Ru erki, olumlu ya da olumsuz olabilir. Tasarım mesajının doğru ve etkili olabilmesi için tasarım ilkelerinin bilinmesi ve bu bilgilerin nasıl işleneceğinin öğrenilmesi gereklidir.

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk kez 20. yüzyılın ilk yarısında metal kalıpları oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır. Teknoloji geliştikçe, sadece basılı malzemeler değil; film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımıyla üretilen görsel malzemelerde grafik tasarım kapsamı içine girmiş ve bu terimin anlamı oldukça genişlemiştir. Bugünün grafik tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı uslalarının ve zanaatçılarının geleneğim sürdüren bir meslek adamıdır.

Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Grafik tasarım problemleri genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut İçinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, seramikçi ve diğer birçok meslek grubunun oluşturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir üyesi olan grafik tasarımcıda birçok tasarım problemim çözerken, bu ortak dilden yararlanır.

Bir grafik tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanısıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel Helisim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Tasarımcı için tek bir çözüm yoktur; birçok çözüm vardır. Başka bir deyimle, bir grafik tasarım problemi İçinde tek bir doğru çözüm vardır.

Tasarımcı belirli bir mesajı belirli bir kitleye aktarırken; yine belirli parasal, fiziksel ve psikolojik sınırlamalarla karşı karsıya kalır. Örneğin; bir afiş, parasal nedenlerden dolayı iki renkle sınırlandırılmış.

[b]http://www.olaygazeteci.com[/b]
Gerçekten alın teriyle emek verilen bir site başarlarınızın devamın diliyor herşey gönlünüzce olması dileğimle"

[b]http://www.olaygazeteci.com[/b]

Casque Monster Beats

Casque Dr Dre

Beats By Dre

Casque Beats

Monster Beats

Casque Monster Beats