Probina Orion Nedir?

Probina Orion, 3-Boyutlu yapısal modelleme ve analiz; kolon, perde, kiriş elemanlarının tasarımı; plan ve detay çizimlerinin otomatik olarak üretilmesi ve beton, kalıp ve donatı demiri metrajlarının hazırlanması amacıyla geliştirilmektedir.

Probina Orion, özelleştirilebilir çekmenüleri ve araç çubukları ile sürükle bırak tekniği, seçime bağlı sağ-tuş kısayol menüleri, yapı ağacı gibi Windows arayüzünün tüm gelişmiş öğelerini kullanmaktadır. Probina Orion, tamamen grafik tabanlı menüleri ve entegre Grafik Editör sisteminin akıllı menüleri ile görsel sonuçlar üreterek kullanıcı hatalarını önler.

Gerçek-zamanlı (Real-time) 3-boyutlu editörler ile Probina Orion’da yapısal model kontrolünü ve son işleme (post-processing) görevlerini son derece hızlı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/001_TO_Ana_Gorunum.jpg[/IMGR]
Probina Orion entegre Grafik Editör’ü, proje aşamasının tüm safhalarını tek bir ortamda barındırmaktadır. Yapı geometrisi ve yüklerinin bildirimi grafiksel olarak bu ortamda gerçekleşmektedir.

Simetrik bina sistemlerinde aynalama, benzer katların türetilmesi, katlar arasında eleman türetme, seçilen elemanlar üzerinde grup işlemleri, tablo editörleri ile kolay düzenleme yapabilme gibi işlevler yardımıyla bina modeli son derece hızlı bir şekilde tanımlanır.

Probina Orion, projenin her aşamasını kontrol eden ve kullanıcı tarafından özelleştirilebilen bir yapıya sahiptir. Analiz, tasarım ve çizim aşamalarının tamamını bu parametreler yardımıyla özelleştirebilirsiniz.

Probina Orion’un ürettiği sonuçların güvenilirliği ve doğruluğu Üniversite tarafından çeşitli örnekler ile kontrol edilerek resmi bir rapor ile kanıtlanmıştır.

Yapısal Model ve Analiz Sistemi

Probina Orion, 3-boyutlu olarak hazırlanan sonlu elemanlar yapısal modeline aşağıdaki analiz yöntemlerini uygulayabilir:
* Lineer-Elastik (doğrusal-elastik) Analizi,
o Düşey ve Yatay Statik Analiz
o Özdeğer (Eigenvalue) Analizi
o Eşdeğer Deprem Yükü Analizi
o Dinamik Analizi
* P-Delta Analizi (Komple Modül)
* Kapasite Kontrol Yöntemi ile Analiz (Komple ve Pro Modül)
* Elasto-Plastik Artımsal İtme (Pushover) Analizi (Pro Modül)

[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/004_TO_Analysis.jpg[/IMGR]
Probina Orion ile yapınızın deprem yükleri altındaki analizini dilerseniz Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi dilerseniz de Mod Birleştirme Yöntemini (Dinamik Analiz) kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Mevcut yapıların performans değerlendirmelerinde de Kapasite Kontrol Yöntemi ve Artımsal İtme (Pushover) Yöntemi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Probina Orion Analiz Modülü, 12x12 eleman matrisleri kullanarak “Matris-Deplasman Yöntemi” ile tamamen 3-boyutlu yapısal sonlu elemanlar modeli oluşturmaktadır. Eleman özellikleri:

* 12x12 Matrisli Çerçeve Elemanları:
   o Rijit uç bölgeleri tanımlayabilme,
   o Rijit bölge azaltma oranı,
   o Uçlarda simetrik/asimetrik mafsal tanımlayabilme özelliği,
   o Kayma deformasyonlarını gözönüne alabilme,
* Kabuk Elemanları:
   o Her uçta dönme (drilling) serbestliği,
   o Düzlem içi (Membrane) ve düzlem dışı (Plate) eğilme yapabilme özelliği,
   o Kayma deformasyonlarını gözönüne alabilme özelliği
* Elastik Yay Elemanları

[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/000_TO_building2_3D.jpg[/IMGR]
Probina Orion ile,

* Planda Non-ortogonal / ortogonal (dik veya açılı kesişimli) veya yuvarlak kat planlarına sahip sistemler,
* Ara katlı, kademeli, aynı katta farklı kotlara sahip sistemler,
* Düşeyde eğik elemanlara sahip (eğik kiriş, kolon, perde ve döşeme gibi) yapılar,
* Sürekli / Süreksiz döşeme sistemleri, büyük boşluklu plana sahip yapılar,
* Kat seviyelerinde birden fazla rijit diyaframa sahip (çift kule, dilatasyonlu bloklar, yıldız veya L formda bağımsız kanatlara sahip plan sistemleri gibi),
* Sürekli/Süreksiz, dolu veya bağ kirişli perde/çerçeve sistemleri,
* Konsola, kirişe veya döşemelere basan, alt katlarda süreksiz kolon veya perde elemanlara sahip sistemler,
* Kısmi bodrumlu ve/veya farklı kotlarda kademeli temellere sahip yapılar,

modelleyerek, 3-boyutlu statik ve dinamik sonlu elemanlar analizini ve doğrusal olmayan Artımsal İtme Analizini yapabilirsiniz.

Yapısal model son derece kısa bir sürede, pratik olarak sınırsız büyüklükteki yapıların güvenilir bir matematiksel model ile analizini sağlayabilmek amacıyla optimize edilmiştir.

Analiz modeli, bina sistemlerine uygun özellikler içerecek şekilde tasarlanmıştır isteğe göre her kat seviyesinde:

* Tek rijit döşeme diyaframlarının varlığı kabul edilebilir,
* Döşeme geometrisi kullanılarak her kat seviyesinde birden fazla diyafram tanımlanabilir,
* veya hiç diyafram tanımlanmayabilir.

Her durumda kat yükleri tamamen otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Perde Duvar’lar,

* Orta-kolon Çerçeve Modeli
* Kabuk Elemanlar (Plate+Membrane) ile Sonlu Elemanlar Modeli kullanılarak modellenebilir. Perde modelini bina genelinde uygulayabileceğiniz gibi, tek tek perde bazında da farklı model tipleri kullanabilirsiniz. Perde panelleri 3-boyutlu olarak tanımlandığı için, planda her türlü geometriye sahip poligon perdeler modellenebilir.

[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/005_TO_Elevation.jpg[/IMGR]
Yük halleri ve yük kombinasyonları TS500 ve Türk Deprem Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir. Kullanıcı, farklı şartnamelere uyum sağlamak amacıyla yük hallerini ve kombinasyonlarını entegre editörler ile isteğine göre düzenleyebilir. Analiz sonucunda tüm yük halleri ve yük kombinasyonları için elde edilen etkiler otomatik olarak irdelenerek tasarımda kullanılacak etkiler elde edilir.

Probina Orion gerçek zamanlı grafiklere sahip en gelişmiş Analiz Son-işlemci Modülü’ne sahiptir. Yapısal analiz sonucunda elde edilen deplasmanların, eksenel ve kesme kuvvetlerinin ve momentlerin diagramları çizdirilebilir. Analiz Son-işlemci Modülü deformasyonların ve titreşim modlarının animasyonlarını da gerçek zamanlı olarak gösterebilmektedir.

Karmaşık yapıların daha kolay irdelenebilmesi için kat, aks ve eleman grubu bazında görsel filtreleme seçenekleri de mevcuttur.


Ayrıca, tasarıma esas olarak, kiriş akslarının donatı hesapları için kesme kuvveti ve moment diagramları yük halleri, yük kombinasyonları ve tasarım zarfı olarak çizdirilebilir.


Bina Analizi Modülüne ek olarak, Pro Modül’de Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Sistemi entegre olarak bulunmaktadır. Bu sistemi kullanarak:

* Plak elemanları kullanılarak döşemelerin de modellendiği Kirişli ve Kirişsiz döşeme sistemlerinin düşey yüklemeler altında analizini gerçekleştirebilirsiniz.
* Karmaşık grid sistemleri’nden oluşan kat planlarının modellenmesi ve analizinde kullanarak düşey yük analizlerinde daha hassas ve güvenilir sonuçlar elde edebilirsiniz.
* Kaset ve nervür sistemlerinin, ana taşıyıcı kirişlerin ve plak döşemelerin (plak elemanlar olarak) birlikte modellendiği kat planları oluşturabilir ve düşey yükler altında analizini gerçekleştirebilirsiniz.
* Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Sistemi ile yaptığınız analizler sonucunda elde ettiğiniz etkileri isterseniz Bina Analizi sonucunda elde edilen yatay yükleme sonuçları ile birleştirerek donatı hesaplarında ve detay çizimlerinde kullanabilirsiniz.
* Döşemelerden taşıyıcı kirişlere yük aktarımını Sonlu Elemanlar Sistemi ile son derece hassas olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Deprem Yönetmeliği Desteği

Probina Orion, 1997’de yayınlanan Türkiye Deprem Yönetmeliği’nin hesap ve tasarım esaslarına tamamen uygun olarak çalışır ve yönetmeliğin gerektirdiği tüm kontrolleri otomatik olarak gerçekleştirir.

Hesap Esasları ve Betonarme:

* Elastik ve Tasarım Deprem Spektrumları'nın otomatik oluşturulması
* Yönetmelikte yeralan "Hesap Esasları"na uygun olarak deprem etkisinin hesabı
* Yapı Yüksekliği Kontrolü ve analiz yönteminin (Statik/Dinamik) otomatik seçimi
* Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi ile Statik Analiz
* Mod Birleştirme Yöntemi ile Dinamik Analiz
* Dinamik Etkin Kütle oranları kontrolü
* Otomatik P-Delta Analizi
* Yapı Düzensizlikleri'nin otomatik olarak saptanması ve gereklerinin yapılması
* Öngörülen Yapı Süneklik Düzeyi'nin kontrolü
* İkinci Mertebe Etkilerin gerekliliği kontrolü
* Göreli Kat Ötelenmelerinin Kontrolü
* Kolonların Kirişlerden daha güçlü olması koşulu kontrolü
* Kolon-Kiriş Birleşim Bölgeleri Kesme Güvenliği kontrolü
* Statik Eşdeğer Deprem Yükü ile Mod Birleştirme yöntemi sonuçlarının karşılaştırılması
* Eleman kesit boyutlarının kontrolü
* Donatı kontrolü ve genel optimizasyonu
* Yönetmeliğe uygun betonarme hesapları ve donatı seçimi
* Yapı Zemin Etkileşimi amacıyla yaylı mesnet tanımlayabilme özelliği
* Eleman bazında farklı mesnet (sabit, mafsallı veya yaylı) tanımlayabilme özelliği

Çerçeve Elemanlarında Rijit Bölgelerin otomatik olarak tanımlanabilmesi özelliği

Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi, Onarım ve Güçlendirme:

* Kapasite Kontrol Yöntemi
* Doğrusal Olmayan Artımsal İtme (Pushover) Analizi
   o Moment-Eğrilik İlişkilerinin Geliştirilmiş Kent ve Park Yöntemi ile otomatik hazırlanması
   o P, PMM ve M3 Plastik Mafsal tanımlarının otomatik yapılması
   o Kolon/Perde Etkileşim Diagramlarının tüm yönler için oluşturulması
   o Donatılı/Donatısız Bölme Duvarların Çapraz Çubuk Modellerine P mafsalı tanımı

P-Delta Analizi

Kolon Mantolama (mevcut kolonun ihmal veya hesaplara katılabilme özelliği ile)

*  Betonarme Güçlendirme Perdelerinin Tanımı
* Çapraz Elemanlar (Çelik veya Betonarme) ile güçlendirme
* Donatılı/Donatısız Bölme Duvarların Çapraz Çubuk Modeli (Doğrusal ve Doğrusal olmayan)

*  Eleman bazında farklı beton ve donatı çeliği tanımı
* Eleman bazında farklı perde modeli tanımlama özelliği

Hasarlı veya hasarsız binaların kapasitesinin ve deprem performansının belirlenmesi Probina Orion ile kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Yapının mevcut halinin irdelenebilmesi için donatıların tanımlanmasını ve optimizasyonunu sağlayan editörler ile yapı modeli hazırlanabilir.

Güçlendirme projeleri için eklenmiş olan detay seçeneklerinin yanısıra, kolon, perde ve kiriş donatı hesabı modüllerinde yapısal kapasitenin belirlenmesi için geliştirilmiş tablolar bulunmaktadır. Bu tabloları kullanarak mevcut ve güçlendirilmiş yapının kontrolünü kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/013_TO_ColumnAnalysisReport.jpg[/IMGR]
Eşdeğer Statik Analiz sırasında yapının her iki deprem doğrultusundaki birinci mod periyotları Özdeğer Analiz (Eigenvalue) ile elde edilir ve yatay deprem yükleri bu periyotlar gözönüne alınarak hesaplanır.

Yatay yükler, her katın ağırlık merkezi etrafında tanımlanmış olan yatay dışmerkezlikler kadar kaydırılarak elde edilen "Kaydırılmış Kütle Merkezleri"ne etki ettirilerek dört farklı analiz gerçekleştirilir.

"Mod Birleştirme Yöntemi"nde analizler kütleleri katlarda toplanmış çok kütleli sistem modeli kullanılarak yapılır.

Katta birden fazla diyafram olması ve diyaframlara bağlı olmayan düğümlerin olması durumuda da kütle merkezlerinin doğru hesabı ve kat yüklerinin doğru olarak dağılımının sağlanması gerçekleştirilmektedir.

Statik analizler sonucunda hesaplanan ötelenmeler, eksenel yükler, kayma kuvvetleri ve momentlerin yanısıra, dinamik analizler sonucunda periyotlar, mod vektörleri, mod katılım faktörleri, etkin kütleler ve oranları hesaplanarak raporlanır.

Yapının tüm modları için mod şekillerinin çizimi ve animasyonu tamamen gerçek-zamanlı olarak yapılır.

Kaynak : probina.com.tr

Düşey Yük Hesapları

Döşemeler ve kirişler üzerindeki yüklerin doğru ve güvenilir yöntemlerle aktarımının sağlanması, yapısal modelin güvenilirliğini ve analiz sonuçlarının doğruluğunu sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Probina Orion, her türlü geometriye sahip plak, nervür ve kaset döşemelerden kirişlere aktarılan yükleri tamamen otomatik ve hassas yöntemler ile hesaplamaktadır. Kirişlere döşemelerden yük aktarımında,

* Kırılma çizgileri yöntemini (analitik yöntem),
* Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Yük Aktarımı Sistemini (Pro Modül),

kullanabilirsiniz. Sonlu Elemanlar ile nokta, çizgi ve alan yükü tanımlı, ve boşluklu döşemelerden kirişlere yük aktarımını tamamen otomatik olarak sağlayabilirsiniz.

Döşemelere:

* Alan yükü
* Noktasal tekil yükler,
* Çizgisel yayılı yükler (başlangıç ve bitim şiddeti farklı olabilir)
* Bölgesel alan yükleri

tanımlayabilirsiniz. Her kirişte,

* Kiriş öz ağırlıkları,
* Düzgün yayılı ek yükler,
* Duvar yükleri,
* Plak, nervür, ve kaset döşemelerden aktarılan yayılı yükler,

otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu yüklerin yanısıra, grafik tabanlı entegre editörler ile hesaplanan yükleri inceleyebilir, değiştirebilir, yazıcıya aktarabilir ve,

İstenilen yük profiline sahip yayılı, trapez yükler, Tekil yükler tanımlayabilirsiniz.


Grafik Editör ortamında, herhangi bir kirişte elle tanımladığınız yükleri kes/yapıştır yöntemi ile seçtiğiniz kirişlere kolayca kopyalayabilirsiniz.

Döşeme Hesapları

Probina Orion ile, (her türlü geometrik şekle sahip) döşemeler modellenebilir ve bu döşemelerden kirişlere yük aktarımı otomatik olarak sağlanabilir. Döşeme tipleri:

* Tek ve çift yönlü plak döşemeler,
* Tek yönde yük aktaran plak döşemeler,
* Prefabrik veya yerinde dökme kirişli nervür döşeme sistemleri,
* Kaset döşemeler (Pro Modül).

Probina Orion döşeme ağırlığını otomatik olarak hesaplamaktadır. Döşemelerin yayılı yüklerine ek olarak tekil, çizgi ve bölgesel alan yükleri tanımlanabilir. Plak döşemelerde istenilen boyutta dikdörtgen ve dairesel döşeme boşlukları ve düşük döşeme bölgeleri tanımlanabilir.

Plak Döşeme donatılarının hesabında isteğe bağlı olarak

* Moment Katsayıları Yöntemi,
* Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Modeli (Pro Modül),

kullanılabilir. Döşeme donatıları, plan üzerinde işaretlenen hatlar (döşeme hesap aksları) doğrultusunda otomatik olarak hesaplanıp kalıp donatı detayları çizilmektedir.

Plak Döşeme Hesapları (Analitik)
Plak döşemelerin hesapları, TS-500’de önerilen moment katsayıları yöntemi kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntem, özellikle benzer geometriye sahip dikdörtgen döşemelerden oluşan kat sistemlerinin hesabında kullanılabilir.

Mesnet düzeltmelerinde ve ilave mesnet donatılarının hesabında kullanılmak üzere döşemelerin komşuluk ilişkileri tanımları da Grafik Editör’de yapılmaktadır. Bu yönteme esas olarak plak döşemelerin tipleri (kenar süreklilik durumları gözönüne alınarak) tamamen otomatik belirlenmektedir.

Sonlu Elemanlar Döşeme Sistemi
Probina Orion Pro Modülü’nde entegre olarak gelen Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Sistemi ile, Grafik Editör kullanılarak hazırlanmış olan kat planlarından otomatik transfer ile 3-boyutlu kat döşemesi modelini oluşturabilirsiniz.

Buradaki transfer iki yönlüdür. Sonlu Elemanlar analizi sonuçları da yatay yük analiz sonuçları ile birleştirilerek tasarımda kullanılabilmektedir.

Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Sistemi tüm grafikleri tamamen gerçek-zamanlı olarak hazırlanmıştır. Son işlemci’de plak deformansyonlarını, gerilme, moment ve donatı alanı konturlarını gerçek zamanlı olarak çizdirebilir, istediğiniz boyutta ve çözünürlükte, renkli olarak yazıcınıza aktarabilirsiniz.

Sonlu Elemanlar Kat Döşemesi Sistemi ile aşağıdaki modelleri gerçekleştirebilirsiniz:

* Döşemelerin üçgen kabuk elemanlar (DKT, Discrete Kirchhoff Triangle) ile, kolon, kiriş, nervür ve kaset kirişlerinin çubuk elemanlar ile modellendiği 3-boyutlu Sonlu Elemanlar Kat Sistemi,
* Döşemelerin modele katılmadığı (sadece yüklerinin kirişlere aktarıldığı), kolon, kiriş, nervür ve kaset kirişlerinin çubuk elemanlar ile modellendiği 3-boyutlu Kat Çerçevesi Sistemi.

Sonlu elemanlar analizi tüm düşey yük halleri için gerçekleştirilir ve sonuçları yatay yükleme sonuçları ile birleştirilerek kolon, perde, kiriş ve nervür donatı hesaplarında kullanılır.

Analiz sonucunda deformasyonlar, gerilmeler ve eğilme momentleri elde edilmekte ve raporlanmaktadır. Son işlemci modülü ile tüm sonuçlar ayrıca grafiksel olarak da ifade edilmekte ve istenirse yazıcıya aktarılabilmektedir.

Sonlu Elemanlar Modelinin Bazı Özellikleri:

* Kirişli döşeme sistemlerinde kirişler, döşemeleri oluşturan plak elemanı ağına göre otomatik olarak çubuk elemanlarına parçalanmaktadır. Analiz sonuçları, son-işlemci modülünde tekrar birleştirilerek raporlanmaktadır.
* Perde elemanları da modele dahil edilmektedir.
* Modellenen katın altında ve üstünde yeralan kolonlar modele katılarak kat çerçevesi oluşturulabilmektedir.
* Bir üst kat modelinde hesaplanan kolon eksenel yükleri alt kata tekil yük olarak aktarılarak alt kat modelleri oluşturulabilmektedir. Böylece kolon eksenel yüklerinin de doğru olarak elde edilmesi sağlanmaktadır.
* Kiriş ve döşemelerin rijitlikleri birbirine göreceli olarak ayarlanabilmektedir.
* Döşeme boşlukları ile döşemelere uygulanan tekil, çizgi, trapez ve bölgesel alan yükleri de hassas olarak hesaplara katılabilmektedir.
* Aynı döşeme plağı içerisinde dahi farklı döşeme kalınlıkları tanımlanabilmektedir.
* Kolon ve perde kesitlerinin de modele dahil edilebilmesi sağlanarak kolon düğümlerindeki negatif moment dengelenebilmektedir.
* Kolon tablaları da tanımlanabilmekte ve sonlu elemanlar modeline dahil edilebilmektedir.
* Wood and Armer yöntemi ile tasarım momentleri hesaplanabilmekte ve plak burulma etkisi hassas olarak gözönüne alınabilmektedir. Tasarım Momentleri Konturları lokal eksenler doğrultusunda çizdirilebilmektedir.
* Döşeme bazında asal donatı doğrultusu tanımlanabilmekte, ve moment ve gerekli donatı konturları her döşemenin kendi eksenleri doğrultusunda çizdirilebilmektedir.
* Döşeme Hesap Aksları boyunca moment diagramı ve deplasman profili çizdirilebilir.
* Deplasman, moment (lokal ve global eksenler doğrultusunda) ve tasarım momenti konturları çizdirilebilir.
* Kolon ve perde zımbalama kontrolleri herhangi bir ek bilgiye gereksinim olmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilir. Zımbalama çevreleri tüm geometrik koşullar (kenar, köşe, döşeme boşluklar gibi.) gözönüne alınarak belirlenir.

Grafik Editör’de tanımlanmış olan döşeme hesap aksları boyunca sonlu elemanlar analizinden elde edilmiş olan açıklık ve mesnet moment değerleri donatı hesaplarına otomatik olarak aktarılır ve döşeme donatıları çizilir.

Nervür Döşeme Hesapları (Analitik)
Grafik Editör’de tanımlanan nervür döşemelerin analizi mesnetlerdeki perdelerin de hesaplara katıldığı eşdeğer çerçeve yöntemi ile yapılmaktadır. Nervür akslarının geometrisi ve yük verileri tamamen otomatik olarak Grafik Editör’de tanımlanan modelden alınmaktadır.

Aksların mesnetlerini oluşturan ana kirişler, sürekli kiriş sisteminin mesnetlerini oluşturmaktadır. Mesnetlerde perde olması halinde, düğüm noktalarına iki nervür kirişi arasındaki mesafe genişliğinde ve kat yüksekliğine sahip düşey elemanlar yerleştirilmektedir.

[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/020_TO_Waffle_Rib.jpg[/IMGR]
[IMGR]http://www.probina.com.tr/teknik/resimler/020_TO_Waffle_Rib.jpg[/IMGR]
Nervür akslarının donatı hesapları ve donatı detay çizimleri “Kiriş Donatı Hesabı” modülü ile otomatik olarak yapılır.

Kaset ve Nervür Döşeme Sistemi (Sonlu Elemanlar)
Probina Orion Sonlu Elemanlar Kat Sistemi modülü ile (Pro Modül) kaset ve nervür döşemeler ve bunları taşıyan ana kirişlerden oluşan kat döşemesi modelinin analizini Grafik Editör’de hazırlanan geometriden otomatik transfer ile gerçekleştirebilirsiniz.

Yine Grafik Editör’de yerleştirdiğiniz hesap aksları boyunca sonlu elemanlar analizi sonuçları elde edilerek, donatı hesapları yapılır ve kalıp planı donatı detayları çizilir.

Kaset ve Nervür kirişlerinin donatı hesapları ve donatı detay çizimleri de “Kiriş Donatı Hesabı” modülü ile kat kirişlerinde olduğu gibi otomatik olarak yapılır.

Kolon Donatı Hesapları

Probina Orion ile, analiz sonucunda tüm yük kombinasyonları için hesaplanan etkiler kullanılarak kolonların ve perdelerin donatı hesabı otomatik veya interaktif yöntemle gerçekleştirilebilir.

Dikdörtgen, dairesel ve poligon kesitli kolonların ve perdelerin donatıları çağdaş, güvenilir ve en ekonomik yöntem olan “Taşıma Gücü Yöntemi” ile tek veya iki eksenli eğilme gözönüne alınarak hesaplanmaktadır. Kolon kesitleri içerisinde istenilen formda ve sayıda boşluk tanımlanabilir.

Kolonlarda donatı, etriye ve çiroz yerleşimi, perdelerde başlıkların oluşturulması, tamamen ilgili yönetmelikler çerçevesinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. İnteraktif Kolon Donatı Hesabı editörü ile kullanıcı, kolon donatılarını ve etriyelerini istediği gibi düzenleyebilir, kolon donatılarının optimizasyonunu sağlayabilir ve isterse, aynı kesitte farklı çapta donatılar kullanabilir.

Kolon donatı hesabı modülü ile, isterseniz kolonların donatısını elle de girebilirsiniz. Bu durumda, kolon ve perdelerin etkileşim diagramlarını, her iki eğilme yönü için çizdirilerek kesit kapasite analizlerini yapabilirsiniz. Bu özellik, mevcut yapıların durumunun belirlenmesinde ve güçlendirme projelerinde kullanılmaktadır.

Kolon donatı hesaplarında, ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde otomatik olarak hesaplanan flambaj boyları kullanılarak narinlik etkisi de gözönüne alınmaktadır.

Kiriş Donatı Hesapları

Probina Orion, analiz sonucunda tüm yük kombinasyonları için hesaplanan etkilerin bir özetini hazırlayarak Kiriş Donatı Hesabı ve Donatı Detay Çizimleri modülüne aktarır. Dikdörtgen ve tablalı kirişlerin donatı hesabı da isteğe göre otomatik veya interaktif olarak Taşıma Gücü Yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Kesme Kuvveti ve Moment diagramları istenirse tek bir yük kombinasyonu için görüntülenebildiği gibi tüm kombinasyonların zarfı olarak da hazırlanabilir.

Etkiler: Kesme hesaplarında kolon yüzünden “d” uzaklığındaki kesme kuvveti kullanıldığında, bu değerler kesme kuvveti zarf diagramlarından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Momentler, analiz sonucunda elde edilen moment diagramlarından elde edilir. İsteğe göre açıklık üst momentleri ile mesnet alt momentleri ilgili bölgelerdeki maksimum değerler kullanılarak diagramlardan elde edilebilir.

Paspayları: Probina Orion, her bir kiriş kesitinde seçilen donatılara ve donatıların yerleştirildiği sıraya göre paspayını ototmatik olarak belirler. Her değişen çap için kiriş etkili derinliğini hesaplar ve donatı hesabını yenileyerek iterasyon yapar.

Donatı hesap ve yerleşimlerini gösteren menülerde kullanıcının yaptığı her değişikliğe göre: Alan hesapları, ekonomi durumu/optimizasyonu, minimum donatı ve sehim kontrolleri, pilye kırımları, donatı ikinci sıra kontrolü, donatı ankraj ve gönye durumları ve donatıların kesite sığma durumu incelenebilir.

Donatı seçimlerinde pursantaj optimizasyonu otomatik olarak yapılır.

Donatı hesapları ve çizimleri, ilgili yönetmeliklerde yeralan tüm konstrüktif esaslar gözönüne alınarak isteğe göre pilyeli ve pilyesiz gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, özellikle uluslararası projelerde kullanılmak üzere, farklı gereksinimlere göre optimize edilmiş üç farklı pilyesiz donatı profili mevcuttur.

Donatı kesim kontrolleri için Kesme Kuvveti ve Moment Zarf Diagramları hazırlanarak tüm kontroller gerçekleştirilmektedir.

kaynak: probina.com.tr

Temel Hesapları

Probina Orion ile Tekil Temel, Sürekli Temel, Kirişli/Kirişsiz Radye Temel ve Kaset Temel hesapları ve çizimleri yapılabilmektedir.

Tüm temel sistemlerinin tanımları Grafik Editör içerisinde ‘Temel Katı’ seçilerek herhangi bir ek veri girişi yapılmadan grafik ortamda gerçekleştirilir.

Tekil Temeller

Probina Orion ile dikdörtgen geometriye sahip pahlı veya düz temeller iki eksenli eğilme gözönüne alınarak projelendirilebilir. Dilatasyonlarda yeralan kolonlara istenirse ortak temel düzenlenebilir.

Tekil temeller tek bir kolon veya perdeye yerleştirilebildiği gibi, benzer geometriye sahip birden fazla kolon için tip temel yapılabilir. Tip temellerde, seçilen tüm kolonların tüm yüm kombinasyonlarından en olumsuz olanı otomatik olarak seçilir. Birbirine yakın kolonlar veya perde grupları için otomatik olarak birleşik temel yapılabilir.

Temel hesaplarında temel öz ağırlığı ve pabuç üstü dolgu yükleri hesaplara otomatik olarak katılır.

Temel planı ve tekil temel donatı detay çizimleri, hesaplardan elde edilen bilgiler ile tamamen otomatik olarak hazırlanmaktadır. Temel planları ve detayları çizim editöründe yeralan interaktif çizim fonksiyonları ile daha da detaylandırılabilir.

Sürekli Temeller

Sürekli temel hesapları, Probina Orion ile Elastik Yöntem (Winkler Teoremi) kullanılarak belli bir yatak katsayısı aralığı için kombinasyonların zarfı olarak yapılabilir.

Kolon yüklerinin azaltılması yöntemi ile ızgara temel sistemleri de hesaplanabilir. Sürekli temel yerleşimi için temel kirişlerinin yerleştirilip işaretlenmesi yeterlidir. Sürekli temelleri oluşturan elemanların aynı akslara bağlanmış olması veya kirişlerin aynı doğrultuda olması gerekli değildir.

Sürekli temel hesapları sonucunda, tüm yüklemeler için zemin gerilmesi, kesme kuvveti ve moment diagram zarfları otomatik olarak hazırlanır.

Sürekli temel kirişlerinin analizi sonucunda elde edilen etkiler kullanılarak donatı hesapları, donatı seçimleri ve donatı detay çizimleri de otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Radye Temeller

Probina Orion Sonlu Elemanlar modülü elastik zemine oturan Kirişli/ Kirişsiz Radye ve Çift Yönlü Sürekli (Izgara) Temeller’in Grafik Editör’de tanımlanmış olan verilerini esas alarak otomatik modellenmesini ve analizini gerçekleştirebilmektedir.

Temel yapısal modelinin hazırlanmasında kullanıcının belirlemiş olduğu Zemin Yatak Katsayısı gözönüne alınarak zemin modeli doğrusal yay elemanları yerleştirilerek oluşturulmaktadır. Sonlu Elemanlar Modeli üçgen plak elemanları ve çerçeve elemanları kullanılarak oluşturulduğundan dolayı pratik olarak her türlü geometriye sahip temel sistemleri çözülebilir.

Kirişli Radye veya Izgara Temel Sistemlerinin Sonlu elemanlar modelinde plaklar ile uyumlu bir biçimde segmente edilmiş çubuk elemanlar kullanılarak kirişler modellenmektedir.

Temel sistemlerinde de radye üzerine tekil, çizgi ve alan yükleri tanımlanabildiği gibi, boşluklar da yerleştirilebilir.

Radye temel hesabı sonucunda elde edilen analiz sonuçları gözönüne alınarak temel donatı hesapları ve donatı detay çizimleri de tamamen otomatik olarak hazırlanır.

Kazık Temeller

Probina Orion ile dikdörtgen geometriye sahip kazık temeller iki eksenli eğilme gözönüne alınarak projelendirilebilir. Dilatasyonlarda yeralan kolonlara istenirse ortak temel düzenlenebilir.

Kazık temeller tek bir kolon veya perdeye yerleştirilebildiği gibi, benzer geometriye sahip birden fazla kolon için tip temel yapılabilir. Tip temellerde, seçilen tüm kolonların tüm yüm kombinasyonlarından en olumsuz olanı otomatik olarak seçilir. Birbirine yakın kolonlar veya perde grupları için otomatik olarak birleşik temel yapılabilir.

Temel planı ve kazık temel donatı detay çizimleri, hesaplardan elde edilen bilgiler ile tamamen otomatik olarak hazırlanmaktadır.

Merdivenler

Probina Orion ile çift sahanlıklı, helisel ve ayrık/birleşik taşıyıcı basamaklı merdivenlerin analizleri ve donatı hesapları analitik yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir.

Kalıp Planları ve Donatıları

Kalıp planları, kalıp donatı planları ve kolon aplikasyon planları, veri girişi sırasında entegre Grafik Editör içerisinde otomatik olarak oluşmaktadır.

Tüm plan ve detay çizimleri, geometri veya donatılarda yapılan her türlü düzeltmeyi otomatik olarak algılar ve çizime aktarır.

Çizimler, AutoCad’in DXF dosya formatını okuyabilen tüm CAD programlarına otomatik olarak aktarılabilir. DXF dosyalarında tanımlanmış bulunan katmanlar, çizgi tipleri ve fontlar, kolay erişim ve düzenleme yapabilmek amacıyla gruplandırılmıştır.

Probina Orion tarafından hazırlanan kalıp planı paftalarının görünüşleri, yazı stilleri, yazı boyları, çizgi renkleri, çizgi tipleri ve çizim formatları da “Ayarlar ve Parametreler” menüsü ile kullanıcı tarafından kontrol edilebilmektedir.

Probina Orion’un tüm CAD fonksiyonlarına sahip entegre CAD modülü, çizimler üzerinde her türlü düzenlemeyi, yeni nesne tanımını ve kullanıcı tarafından belirlenen hat üzerinden otomatik ölçülendirme gibi işlevleri gerçekleştirebilir ve kalıp planlarında her noktadan istenilen açılarda ve sayıda (donatılı/donatısız) betonarme kesit alabilir.

Probina Orion ile otomatik veya interaktif olarak çizilen donatıların pozlandırılması ve metrajı da tamamen dinamik olarak gerçekleştirilmektedir ve metraj tabloları çizimin istenilen yerine yerleştirilebilmektedir.

Kolon/Perde Donatı Detayları ve Kolon Aplikasyonu Çizimleri

Her türlü kesite sahip kolonlar ile başlıklı ve başlıksız perdelerden oluşan Kolon Aplikasyonu planları, Kolon Donatı Boy kesitleri ve Kolon Kesit Donatı Detayları tamamen otomatik olarak tüm bina için hazırlanmaktadır.

Kolon Aplikasyonu paftalarında, isteğe göre etriye ve yatay donatı açılımları kolon yanına veya pafta kenarlarına çizdirilebilir. Planda yeralan tüm donatıların pozlandırılması ve metrajları Probina Orion tarafından dinamik olarak hazırlanır. Metraj tabloları ve düşey donatı boy açılımları paftanın istediğiniz bir yerine yerleştirilebilir.

Kolon Aplikasyon Planları geometri ve donatı verilerine bağımlı çalışmaktadır. Hesaplarda yapılan herhangi bir değişiklik otomatik olarak plan çizimlerine ve metraj tablolarına yansıtılmaktadır.

Çizim paftalarında kullanılan yazı fontları ve boyları, çizgi renkleri, çizgi tipleri ve çizim formatları kullanıcı tarafından özelleştirilebilmektedir. Tüm çizimler Probina Orion ile entegre olarak gelen PBCAD ortamında düzenlenebildiği gibi DXF formatında farklı CAD yazılımlarına da aktarılabilir.

Kiriş Donatı Detay Çizimleri

Donatıları hesaplanan ve seçilen kirişlerin detay çizimleri otomatik olarak hazırlanıp PBCAD ortamına aktarılmaktadır. Bu çizimleri isterseniz aksın donatı hesabını takiben, isterseniz tüm aksların donatı hesaplarını tamamladıktan sonra paftalara yerleştirerek çizdirebilirsiniz.

Kiriş donatı detay çizimlerinde arka ve ön planda yeralan döşemeler ve kirişler de gösterilmektedir. Probina Orion her farklı kesite sahip kirişten otomatik olarak kesit alarak paftaya yerleştirmektedir.

Kiriş detaylarının hemen hemen her bölümü kullanıcı tarafından değiştirilebilen parametreler ile kontrol edilmektedir. Donatı seçiminde kiriş kesit boyutları da gözönüne alınmaktadır. Kesite sığmayan donatılar otomatik olarak ikinci sıraya yerleştirilmektedir ve kiriş kesitinin etkili derinliği tekrar hesaplanarak donatıların yeterliliği kontrol edilmektedir. Çanak veya mesnet bölümleri ikinci sırada olabilen pilyeler tanımlanabilir.

Donatı optimizasyonu, kiriş kesiti gözönüne alınarak yapılmaktadır ve donatı çapları ayarlanmaktadır. Donatılar arasındaki uzaklık her aşamada izlenerek çubukların kesite sığma durumları kontrol edilebilmektedir. Kiriş akslarının geometrisi gözönüne alınarak gönye ve ankrajlar ayarlanmaktadır.

Kiriş donatı detay çizimleri tamamen parametrik olarak hazırlanmaktadır. Çizim tekniği, donatı gösterimi, katmanlar, renkler, yazı tipleri ve büyüklükleri ve yazı konumları kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

Kiriş donatı detay paftalarında yeralan tüm donatıların pozlandırılması ve metrajları program tarafından hazırlanarak tablolanmaktadır ve çizim paftasına yerleştirilmektedir.

Donatıları hesaplanan akslar, grafik yöntemler ve editörler ile paftalara yerleştirilir ve donatı detay çizimleri tamamen otomatik olarak hazırlanır. Tüm çizimler Probina Orion ile entegre olarak gelen PBCAD ortamında düzenlenebildiği gibi DXF formatında farklı CAD yazılımlarına da aktarılabilir.


Beton, Kalıp ve Donatı Metrajları

Probina Orion, Grafik Editör ile tanımlamış olduğunuz yapıların Beton ve Kalıp Metrajı raporlarını tamamen otomatik olarak son derece detaylı bir biçimde hazırlayıp raporlamaktadır.

kaynak: probina.com.tr

bilmediğim için soruyorum:

 1. uçlarda simetrik / antisimetrik mafsal nasıl tanımlanıyor?
 2. bağ kirişliperde sistemi nasıl modelleniyor?=??