Asfalt

Asfalt hakkında bilgiler
http://rapidshare.com/files/14645328/Asfalt_Nedir__ASFALT__E__TLER___ASFALT_DENEYLER_.doc.html

eline sağlık arkadaşım teşekkürler…

ben TFOT deneyi hakkında bi soru soracağım. bu deney kütle kaybını ölçmek için yapılıyor ancak ben bazı deneylerimde,ağırlıklara ve fırın sıcaklığına dikkat etmeme rağmen, deney sonunda kütlede artma ölçüyorum. bununla ilgili fikri olan varsa çok sevinirim.

[CENTER]
ASFALT İÇİNDE GEOTEKSTİL KULLANIMI[/CENTER]

Asfalt içindeki Geotekstilin Çalışma Prensipleri

Asfalt içinde kullanılacak geotekstilin fonksiyonları üç ana başlık altıdan toplanabilir. Bunlar, gerilmenin membran etkisi ile azaltılması, izolasyon ve iki tabakanın birbirine bağlanması olarak tanımlanabilir.

Bilindiği gibi asfalt tabakası birbiri üzerine farklı zamanlarda serilen bitümlü temel, binder ve aşınma tabakalarından oluşmaktadır. Bu malzemeler kendi içlerinde bağlayıcılıkları dolayısı ile homojen bir malzeme özelliği taşımaktadır. Ancak üzerlerine tekerlek yükü etkidiğinde düşey yükleri aşağı tabakalara doğrudan aktarmalarına rağmen bunların herbirisini bir kiriş gibi düşündüğümüzde tabakanın üst seviyelerinde basınç gerilmeleri alt seviyelerinde ise çekme gerilmeleri meydana gelmektedir. Özellikle aşınma ve temel tabakalarının 5 – 10 cm gibi ince tabakalar olduğu göz önünde tutlduğunda bunların alt kesimlerinde meydana gelen çekme gerilmeleri önemli olmaya başlamakta ve tekrarlı yükler ve zaman etkisi ile çekme gerilmesinin etkisindeki bu bölgelerde çatlaklar oluşmaya başlamakta, bu ise uzun vadede giderek asfaltın tamamen tahrip olmasına yol açmaktadır. İşte bitüm emdirilmiş geotekstil uygulaması iki katmanın birbirine bağlanmasına yol açmakta ve adeta bu iki tabaka arasında kayma meydana gelmesini engelleyerek atalet momenti açısından alt ve üstündeki tabakanın beraber çalışmasını sağlamaktadır. Bu durumda şüphesiz ki örneğin 5 cm kalınlığındaki aşınma tabakası ve 7 cm kalınlığındaki binder tabakası ayrı ayrı çalışmayacaklar, tekerlek yükü altında adeta 12 cm kalınlığında bir kiriş olarak çalışacaktır. Bu durumda ise meydana gelecek çekme gerilmeleri çok daha küçülecektir. Bu durumu basit bir örnekle şöyle açıklayabiliriz. Ufak bir engeli aşmak için karşıdan karşıya bir ahşap kalas uzattığımızda bunun taşıyabileceği bir yük vardır. Eğer iki kalas üst üste koyarsak atalet momentini ikiye katlamış oluruz ve sistem iki misli yük taşır. Ancak bu iki kalası çiviler ile birbirine çakar ve dolayısı ile iki kalasın birbirine göre kaymasını engellersek atalet momentini tek latanınkinin 8 misline çıkartmış oluruz ki bu da iki latanın birlikte artık iki kat değil sekiz kat yük taşıyabileceği anlamına gelir. İşte bitüm emdirilmiş geotekstil de asfalt tabakalarının birbirleri üzerinde kaymasını engelleyerek taşıma gücünü son derece de arttırmaktadır.

Geotekstil kullanımının bir diğer faydası da su geçirimliliğini azaltmasıdır. Bilindiği gibi pratikte asfalt tabakası geçirimsizmiş gibi düşünülse de laboratuar deneyleri asfalt içersinden önemli miktarda su geçişi olduğunu göstermektedir. Asfalt içinden su geçmesi uzun sürede asfaltın altında yer alan temel ve temel altı dolgularının ıslanmasına yol açmaktadır. Islanan zeminlerin kayma dirençlerinde bir azaltma meydana getireceği bilinmektedir. İşte kayma direnci azalan bu tabalar sırası ile birbirlerini etkileyerek tekerlek yükü altında üst malzemede meydana gelen yanlara kaçma isteğine giderek daha az direnç gösterebilmektedirler. Bu direncin azalması da asfaltta tekerlek yükleri altında çatlaklar oluşmasına yol açmakta ve bu da asfaltın giderek fonksiyonunu yerine getiremez duruma düşmesine sebep olmaktadır.

Kullanılamsı Önerilen Geotekstil

Deneme kesimi için kullanılamsı öngörülen geotekstil aşağıdaki minimum özellikleri sağlamalıdır:
Ağırlık 150 gr/m2
Çekme dayanımı 10 kN/m
Erime sıcaklığı 165 oC

Geotekstilin Uygulanması

Geotekstil uygulanacak satıh her türli toz ve kırıntıdan temizlenmelidir. Bu satıh üzerine saf bitüm veya emülsiyon püskürtülmelidir. Bu ürün yüksek viskoziteli bir ürün olmalıdır. Saf bitüm olması halinde metrkareye 1.3 kg ürün serilmesi yeterlidir. %65 bitüm içeren bir emülsiyon ise metrekareye 2.0 kg, %70 bitüm içeren bir emülsiyon ise metrkareye 1.9 kg olarak uygulanmalıdır. Bitüm oranı %65 ten daha düşük olarak seçilmemelidir. Sıcak ürün üzerine geotekstil serilmelidir. Geotekstilin kırışık, kat vs yapmadan düzgün olarak serilmesine özen gösterilmelidir. Serilen geotekstilin üzerine bastırılarak bitümün doku içine işlemesi sağlanmalıdır. Serilmiş olan bitümün yeterli olup olmadığı en etkin şekilde satıha serilmiş olan bitiümün geotekstilin üzerine çıkması ile anlaşılabilir.

Uygulama Önerisi

Kayseri’de yeni inşa edilecek bir kesimde geotekstil uygulaması denenmek istenilmektedir. Bu kesimdeki asfal kaplamanın 5 cm aşınma, 7 cm binder ve 10 cm bitümlü temel’den oluşması önerilmektedir. Bu uygulamada geotekstil tabakasının aşınma ile binder arasına mı konulmasının daha yararlı olacağı yoksa binder ile bitiümlü temel arasına mı yerleştirilmesinin daha yararlı olacağı hususu tam açık değildir.

Esasen gelişmiş ülkelerde yeni yol yapımı son derece kısıtlı olup, gerek idarelerin bütçeleri ve gerekse buna paralel olarak araştırma bütçeleri, mevcut yolların bakımı ve onarımı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bakımdan genelde literatürde verilen bilgiler mevcut asaltın rehabilite edilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu uygulamalarda yüzeydeki bozulmuş asfaltın kaldırılmasından sonra bir tabaka geotekstil tatbik edilerek üzerine kaplama asfaltı imal edilmektedir. Geotekstil üzerine yapılacak yeni kaplamanın kalınlığının 4 cm’den az olmaması ifade edilmektedir. Bu durumda Kayseri’de imal ediecek yolda geotekstil tabakasının aşınma ile binder tabakası arasına yerleştirilmesi mümkündür.

Esasen bu kesim bir deneme kesimi olacağına göre, burayı adeta bir deney yoluna çevirerek belki de çıkan sonuçların literatürde yayınlanması da mümkün olabilir. Bu gibi çalışmalar evrensel anlamda kurumun ve dolayısı ile de ülkemizin itibarını son derece olumlu olarak etkilemektedir. Sonuç olarak benim önerim geotekstil uygulamasının zemin koşullarının eşit olduğu bir bölgede üç farklı şekilde uygulanmasıdır. Birinci kesimde geotekstil uygulaması aşınma ile binder arasına yerleştirilmelidir. İkinci kesimde geotekstil tabakası binde ile bitümlü temel arasına yerleştirilmelidir. Üçüncü kesimde ise her iki ara yüzeye de geotekstil yerleştirilmelidir. Her iki ara yüzeye de geotekstil uygulanmasının son derece başarılı sonuç vereceğini düşünmekteyim, çünkü çok yumuşak killer üzerine yol inşası amaçlı olarak bu teknoloji zaten kullanılmaktadır. Burada yumuşak kil üzeine iki geotekstil tabakası arasına yerleştirilen çakıl veya kırmataş ile adeta bir kompozit kiriş oluşturulmakta, yol dolgusu da bunun üzerine inşa edilmektedir.

Gerek son yıllarda yapılan çalışmalar, gerekse benim şahsi kanaatim geotekstil uygulamasının asfalt kalınlıklarını azaltmadığı, ancak yol kullanım ömrünü en az birkaç misli uzattığıdır. Bu ise geotekstil uygulamasının getirdiği maliyete göre çok önemli bir tasarruf sağlamaktadır.

linki yeniler misin?