Yönetmelik : Bakanlıkların ve kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Resmi Gazete'de yayımlanırlar. Yasa ve tüzüklere aykırı hüküm içeremezler, böyle bir hüküm bulunduğunda Danıştay'a iptal davası açılabilir.


Şartname : Yapım işlerinde yürütme organınca hazırlanan şartnameler de sözleşmenin hukuksal dayanaklarını oluşturur. Yasanın yapım işlerinde uygulanması Karayolları, DSİ, İller Bankası gibi kuruluşlar tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren şartnameler ile gerçekleştirilir. Her kuruluş kendi işine özel şartnameleri, tüm kuruluşları kapsayan genel konularda ise genel nitelikteki şartnameleri kullanır. Bunlardan kuruşlandırmaya ilişkin olanlar her yıl yayımlanır. Diğerleri ise ancak tekniklerde değişiklik ya da yeni tekniklerin oluşması halinde yayımlanır. Yalnızca yapılacak işe özgü, özel bilgiler içerirlerTüzük : Yasaların uygulanmasını göstermek ya da yasanın emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay'ın incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan hukuk kurallarıdır. Tüzükler cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanır. Yasaya aykırı hüküm içeremezler, böyle bir hüküm bulunduğunda Danıştay'a iptal davası açılabilir