Değerlemede, makine ve ekipmanın fiziki özellikleri ve genel kondisyonu dikkate alınır. Değerlemeye konu makinelerin kapasitesi, seri numarası, markası, modeli, imalat tarihi gibi veriler temin edilir, ekipman fotoğraflanır, fiziki özellikleri yerinde incelenir ve gerekli bilgiler tespit edildikten sonra piyasa araştırmaları yapılır. Değerlemede makine ve teçhizatların, teknolojik gelişmişlik düzeyi, farklı sektörlerde kullanılabilirlik durumları, kullanım ömrü, amortisman bedelleri (yıpranma payı) detaylandırılır ve titizlikle yapılan makine incelemeleri ve araştırmalarını müteakip değerleme raporları talep doğrultusunda farklı formatlarda hazırlanır, ilgili kurum/ kuruluşa sunulur.

Daha fazla bilgiyi http://makinedegerleme.esy.es adresinden alabilirsiniz.

Makine değerlemesine;
Yatırım danışmanlığı kapsamında yürütülen fizibilite çalışmalarına esas olmak üzere, yatırıma konu tesisin gayrimenkul, makine-ekipman ile demirbaşlarının bedellerinin tespiti ile yatırımdan beklenilen karlılığa ilişkin gelecek projeksiyonlarının yapılması,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında hazırlanacak olan raporlarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan maddi duran varlıklar ile demirbaşların güncel değerlerinin belirlenmesi,Halka arz sürecinde olan firmaların aktiflerinde yar alan gayrimenkullerin-makineleri ile birlikte değerlerinin tespit edilerek kayıtlı değerlerin güncel hale getirilmesinde,Kredi kullanımı karşılığında teminata konu edilecek olan fabrika, rüzgar-hidroelektrik santrali, tesislerin değerlerinin tespiti,Sigorta sektöründe poliçeye esas olmak üzere “Mutabakatlı Kıymet Takdiri” raporlarının düzenlenmesi,İkinci el rayiç değerlerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda,Sat ve geri kiralama yöntemi ile finansman yaratılması sürecinde finansal kiralama şirketlerinin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulmaktadır.Makine, tesis ve gayrimenkul ile birlikte makine değerlemeleri dalında güçlü bir kadroya sahip ve uzun yıllardır makine değerlemesinde hizmet veren bir firma olarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışında UFRS'ye göre titizlikle değerleme raporlarını hazırlamaktayız. Makine, tesis ve makine ekipmanı ile birlikte değerlemenin ve konu hakkında danışmanlık hizmeti alınmasının önemi gün geçtikçe artmakta iken, yatırımcının konu ve konular hakkında detaylı araştırma yapmasını tavsiye etmekteyiz.

Makine Değerleme Raporu icerigi

Makine değerleme raporu içerisinde başlıca aşağıdaki ana başlıklar bulunmaktadır.

1. Rapor Başlığı
2. İçindekiler
3. Raporun hazırlanma amacı
4. Tanımlar
5. Bağımsızlık beyanı
6. Kısıtlama ve varsayımlar
7. Rapora özel koşullar
8. Makine ve parkur hakkında genel bilgi
9. Üretim hakkında genel bilgi
10. Makineleri bulunduğu yer hakkında genel bilgi
11. Makinelere ilişkin belirleyici bilgiler (Burada makine adı, markası, tipi, seri numarası, imal yılı ve teknik özellikleri detaylı olarak belirtilmelidir.)
12. Makine değerleme icmal tablosu (makinelerin yeni ikame ve rayiç değerleri detaylı olarak verilmelidir.)
13. Makine fotoğrafları
14. Değerleme prosesinde kullanılan bilgi ve bnelgeler (muhasebe kayıtları, faturalar, fiyat teklifleri, piyasa araştırmaları vb.)Makine değerleme raporları ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ve bu alanda hizmet almak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bu yazı http://makinedegerleme.esy.es/blog.html adresinden alınmıştır.

Makine ve tesis ile değerlemesi ve iş makineleri, uçak gemi değerlemesi konularında http://makinedegerleme.esy.es/support.html adresinden destek alabilirsiniz.

F.Sercan Cengiz
Mak. Yük. Müh / SPK Lisanslı Değerleme Uzmanı