Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: iş bitirme belgesi

 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  18-09-2006
  Mesajlar
  26
  Thanks
  8
  Thanked 8 Times in 4 Posts

  iş bitirme belgesi

  Müteahhit, şantiye şefi ve de fenni mesuller için iş bitirme belgesi nasıl düzenlenir.? örnek gösterirmisiniz.? kendi mesleği ile ilgili kısmın tutarı nasıl hesaplanır ayrıtılarıyla açıklarmısınız.?
  Ayrıca fenni mesul tus devri yapmışsa, iş bitirme hangisinin adına düzenlenir ve oranları nasıl hesaplanır.?
  Konu jale tarafından (04-02-2007 Saat 01:51 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ziyaretçi Ş.ÇELİK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19-07-2006
  Mesajlar
  223
  Thanks
  0
  Thanked 15 Times in 12 Posts
  fotoğraf üstü

  resmi mühür

  İŞ BİTİRME BELGESİ

  işveren : .................................................. ..............,......

  işyeri : .................................................. .....................

  işin Adı : .................................................. .....................

  ilgilinin Adı ve Soyadı : .................................................. .....................

  Belgenin ne sıfatla verildiği (1):.............................................. ..................,........

  inşaatın Sınıfı :................................................. .......................

  Rakam ve Yazı île

  ilk Keşif Tutarı :................................................. .......................

  Son Keşif Tutan (2) :................................................. .........................

  Sözleşme Tarihi :................................................. .........................

  Geçici Kabul Tarihi :................................................. .........................

  Kesin Kabul Tarihi :................................................. .........................

  İMZA (*)

  AÇIKLAMA:

  1. ilgilinin müteahhit veya taşeron olduğu açıklanacaktır.

  2. Kesin hesabın neticelenmediği hallerde en son hakediş raporundaki keşif

  tutarı (her/türlü fiyat farkları hariç)

  Madde 8/ll-c'ye göre düzenlenmesi halinde Maliye, Bayındırlık ve İskan

  Bakanlıklarınca yayımlanan (Emlak vergisi uygulamasına esas olmak üzere

  binaların metrekare ortalama inşaat maliyet bedellerim gösterir cetvel) den hesaplanır.

  (*) Sözleşmeyi yapan yetkili makam (Resmi mühür, kaşe, isim ve unvan belirtilecektir.

  NOT:

  Verilecek bilgilerin değerlendirilebilmesi için örnek 6'daki bu işe ait

  müteahhitlik kıymetlendirme raporunun Bayındırlık ve iskan Bakanlığına gelmiş olması

  gerekir.

  Madde 8/ll-c'ye göre düzenlenmesi halinde bu şart aranmaz.

 3. #3
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  06-09-2006
  Mesajlar
  115
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  ben yapı denetimde yardımcı kontrol elemanıyım.benim iş bitirme belgesi ve bahsedilen yukarıdaki belgelerden faydalanabilirmiyim acaba....teşekkür ederim

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  18-09-2006
  Mesajlar
  26
  Thanks
  8
  Thanked 8 Times in 4 Posts
  Alıntı vahap1313 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ben yapı denetimde yardımcı kontrol elemanıyım.benim iş bitirme belgesi ve bahsedilen yukarıdaki belgelerden faydalanabilirmiyim acaba....teşekkür ederim
  ALTINCI BÖLÜM
  İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi

  Belgeyi düzenleyecek merci
  Madde 50- İş deneyim belgeleri;

  Bir sözleşme kapsamında kamu kesimine gerçekleştirilen işler için, iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

  İş sahibinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, iş, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

  Belge düzenleme koşulları
  Madde 51- İş deneyim belgeleri; yurtiçinde veya yurtdışında, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

  a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

  b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

  c) Kamu sektörüne taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme belgesi (standart form KİK034.0/Y),

  d) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, kamuda veya özel sektörde, tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde ellisinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK035.0/Y)veya iş yönetme belgesi (standart form KİK036.0/Y),

  Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) Özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur.

  Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve sonrasında işin en az % 50’ si oranındaki kısmını fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde, esas işin geçici kabulünün yapılmış olması şartıyla, iş deneyim belgesi verilir.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir, aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.

  Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

  Kamu veya özel sektörde inşa edilen yapılarda; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Genel İlkeler ve Kapsam” başlıklı 5.1.2 nci maddesinde tanımlanan, depremin şiddetine göre yapıda meydana gelmesi beklenen hasarın üstünde bir hasar meydana gelmesi durumunda, bu yapıları inşa eden yükleniciler ve alt yükleniciler ile bu yapıların denetim ve yönetimini gerçekleştiren mühendis ve mimarlara bu işten dolayı iş deneyim belgesi verilmez; verilmiş ise, bu belgeler iş deneyimini tevsik eder belge olarak kabul edilmez. Hasarın tespitinde, hasar tespit komisyonunun raporu esas alınır.

  Belge için başvuru
  Madde 52- İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar.

  a) Kamuya taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; kesin hakediş raporu, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, devir sözleşmesi,

  b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi, varsa yapım harcamalarına ait belgeler,

  c) Kamuda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, hizmet cetveli, hakediş raporları, görevlendirme yazısı, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu,

  d) Kamuya taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

  e) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname, yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

  f) Alt yükleniciler için; yüklenici ile yaptıkları noter onaylı sözleşme, çalıştırdıkları personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

  Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

  İş deneyim tutarının tespiti
  Madde 53- İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Bu tutar, yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarlar, yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi ise yönettikleri tutarlar üzerinden tespit edilir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yalı tutar esas alınır.

  İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir.


  İş deneyim belgelerinin verilmesi
  Madde 54- İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, iş sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde verilir.

  a) Yükleniciler:

  1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına taahhüt edilen işler için;

  İş bitirme belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

  İş durum belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

  2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için;

  İş bitirme belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

  İş durum belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

  b) Alt Yükleniciler :

  İş bitirme belgesi; yüklenici tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

  c) Mühendisler veya mimarlar :

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 26 md.)
  1) İş Denetleme Belgesi;

  Kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde, yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında, kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen bulunmak şartıyla, kontrol mühendisi veya kontrol şefi olarak görev yapanlara, işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi , şantiye şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  2) İş Yönetme Belgesi;

  Kamu kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerdeşirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.

 5. #5
  Üye
  Üyelik tarihi
  18-09-2006
  Mesajlar
  26
  Thanks
  8
  Thanked 8 Times in 4 Posts
  ALTINCI BÖLÜM
  İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi

  Belgeyi düzenleyecek merci
  Madde 50- İş deneyim belgeleri;

  Bir sözleşme kapsamında kamu kesimine gerçekleştirilen işler için, iş sahibi idare tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

  İş sahibinin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, iş, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

  Belge düzenleme koşulları
  Madde 51- İş deneyim belgeleri; yurtiçinde veya yurtdışında, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

  a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

  b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

  c) Kamu sektörüne taahhütte bulunan yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü tamamen bitirmek ve asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla alt yüklenicilere iş bitirme belgesi (standart form KİK034.0/Y),

  d) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, kamuda veya özel sektörde, tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde ellisinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK035.0/Y)veya iş yönetme belgesi (standart form KİK036.0/Y),

  Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) Özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur.

  Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) Sözleşmenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde işin en az %70’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yükleniciye ve sözleşmenin devri öncesinde ve sonrasında işin en az % 50’ si oranındaki kısmını fiilen denetleyen veya yönetenlere iş deneyim belgesi düzenlenir. Alt yüklenicilere de sözleşmenin devri öncesindeki veya sonrasındaki dönemde üstlendikleri işleri bir bütün olarak bitirmeleri halinde, esas işin geçici kabulünün yapılmış olması şartıyla, iş deneyim belgesi verilir.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 24 md.) İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini de belirtir, aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.

  Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir.

  Kamu veya özel sektörde inşa edilen yapılarda; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin “Amaç, Genel İlkeler ve Kapsam” başlıklı 5.1.2 nci maddesinde tanımlanan, depremin şiddetine göre yapıda meydana gelmesi beklenen hasarın üstünde bir hasar meydana gelmesi durumunda, bu yapıları inşa eden yükleniciler ve alt yükleniciler ile bu yapıların denetim ve yönetimini gerçekleştiren mühendis ve mimarlara bu işten dolayı iş deneyim belgesi verilmez; verilmiş ise, bu belgeler iş deneyimini tevsik eder belge olarak kabul edilmez. Hasarın tespitinde, hasar tespit komisyonunun raporu esas alınır.

  Belge için başvuru
  Madde 52- İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar.

  a) Kamuya taahhütte bulunan yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; kesin hakediş raporu, tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, devir sözleşmesi,

  b) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi, varsa yapım harcamalarına ait belgeler,

  c) Kamuda mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, hizmet cetveli, hakediş raporları, görevlendirme yazısı, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu,

  d) Kamuya taahhütte bulunan yüklenicilerde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, hakediş raporları, mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa kesin hakediş raporu, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

  e) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicileri mühendis veya mimar olarak denetleyenler için; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname, yapı denetim görevlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

  f) Alt yükleniciler için; yüklenici ile yaptıkları noter onaylı sözleşme, çalıştırdıkları personelin vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

  Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doğruluğundan, belgeyi düzenleyen ve onaylayanlar ile adına belge düzenlenen kişiler sorumludur.

  İş deneyim tutarının tespiti
  Madde 53- İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Bu tutar, yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurtiçinde anahtar teslimi götürü bedel veya teklif birim fiyat teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarlar, yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi ise yönettikleri tutarlar üzerinden tespit edilir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Özel sektörde gerçekleştirilen işlerin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yalı tutar esas alınır.

  İdarece yükleniciye verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilse bile) iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin tutarının tespitinde değerlendirilir.


  İş deneyim belgelerinin verilmesi
  Madde 54- İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, iş sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde verilir.

  a) Yükleniciler:

  1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına taahhüt edilen işler için;

  İş bitirme belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

  İş durum belgesi; yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

  2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için;

  İş bitirme belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

  İş durum belgesi; gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden ilgili belediye veya valilik tarafından düzenlenir ve verilir.

  b) Alt Yükleniciler :

  İş bitirme belgesi; yüklenici tarafından yurt içinde veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenerek verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır.

  c) Mühendisler veya mimarlar :

  (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 26 md.)
  1) İş Denetleme Belgesi;

  Kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  Kamu kuruluşlarının ihale ettikleri işlerde, yurt içinde veya yurt dışında idare adına danışmanlık hizmeti veren kontrol teşkilatında, kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen bulunmak şartıyla, kontrol mühendisi veya kontrol şefi olarak görev yapanlara, işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  Kamuya taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi , şantiye şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgili belediye veya valilik tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  2) İş Yönetme Belgesi;

  Kamu kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

  En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerdeşirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir.

 6. The Following 3 Users Say Thank You to jale For This Useful Post:

  Burak Köle (31-03-2009), gabrolion (31-03-2008), polat4283 (22-06-2008)

 7. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08-06-2013
  Mesajlar
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  İyi günler. Bir müteahhitle dedem daire karşılığı anlaştı fakat daireleri tamamlamadan bıraktı ve kendine ait olanları sattı. Kısacası dolandırdı. Biz de diğer daire sakinleri ile binanın bittiğine dair belge almak istiyoruz. Çünkü iski bu belge olmadan dairelere su vermiyor verse de bina suyundan veriyor ve pahalı. Binanın bittiğine dair belge alabilmek için hangi şeylerin bina da bitmiş olması gerekiyor, nelere bakılır? İki dairede pencereler ve fayanslar yapılmamış

 8. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  08-06-2013
  Mesajlar
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Alıntı moustapha1299 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  İyi günler. Bir müteahhitle dedem daire karşılığı anlaştı fakat daireleri tamamlamadan bıraktı ve kendine ait olanları sattı. Kısacası dolandırdı. Biz de diğer daire sakinleri ile binanın bittiğine dair belge almak istiyoruz. Çünkü iski bu belge olmadan dairelere su vermiyor verse de bina suyundan veriyor ve pahalı. Binanın bittiğine dair belge alabilmek için hangi şeylerin bina da bitmiş olması gerekiyor, nelere bakılır? İki dairede pencereler ve fayanslar yapılmamış
  Her Dairenin tapusu mevcut.Sorun binanın bittiğine dair belgemiz yok

Benzer Konular

 1. iş bitirme belgesi
  By hsyn in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 21-10-2011, 23:37
 2. B2 iş bitirme belgesi
  By m.atik in forum Eleman arayanlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30-01-2009, 17:56
 3. B-II iş bitirme belgesi
  By m.atik in forum Teklif Al/Ver
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13-12-2008, 20:56
 4. iş bitirme belgesi
  By hsyn in forum Yararlı bilgiler
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 08-03-2008, 19:37
 5. Iş Bitirme Belgesi Hakkinda
  By ..zeynel.. in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25-01-2008, 08:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •