11- PROJELERE KOT VERİLMESİ:
Genel olarak;
- Yapının esas girişi önündeki tretuvar kotu; - /+ 0.00 olarak kabul edilir.
- Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır.
- Ayrıca - /+ 0.00 kotu altına plankate veya yol kırmızı kotuna göre değeri yazılarak bina kotları düzenlenecek zemin kotu ile ilişkilendirilir
- Yapılar birden fazla ise, her bina girişi önündeki trotuvar kotu ± 0.00 olarak kabul edilir.
Bu kotlar yol kotu ve plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı binalar bir bina ofarak kabul edilir.
Ön projelerde;
- Esas giriş önü trotuvar kotu -/+ 0.00 kabul edilerek, bütün kat döşemelerinin kaba yapı kotları verilir.
- Kotlar planlarda merdiven, rampa başlangıç ve bitiş yerlerine, kesitlerde bina içine, görünüşlerde bina dışına yazılır.
- Çatı saçağı ve mahyası ile baca şapkalarının üstlerine kotları yazılır.
Uygalama Projelerinde:
- Esas giriş önü trotuvar kotu -/+ 0.00 kabul edilerek, bütün kat döşemelerinin kaba yapı kotları verilir.
- Kotlar planlarda merdiven; rampa başlangıç ve bitiş yerlerine, kesitlerde bina içine, görünüşlerde_bina dışına yazılır.
- Kesitlerde kaba yapı ve ince yapı kotları ayrı ayrı verilir. Tüm farklı yüksekliklere (parapet, düşük döşeme, basamak vb) kot yazılır.
- Çatı saçağı ve mahyası ile baca şapkalarının üstlerine kotları yazılır.
- Birbirini tekrar eden ve planı çizilmemiş katların kotları çizili olan plana yanyana yazılır.
Kot işaretteri:
Planda kullanılacak kot işareti;
Kesit ve görünüşlerde kullanılacak kot işareti çizgi üzerine proje düzenleme kotu yazılır.
Çizgi altına doğal kot yazılır.

12- PROJE BİLGİLERİNİN EŞGÜDÜMÜ:
MİMAR, çizili tüm belgeleri arasında gerekli açıklamaları yazarak eşgüdümü sağlamalıdır. Uygulama.projesi şu eşgüdüm bilgilerine sahip olmalıdır.
Uygulama projelerinde çizilmiş Sistem Detayları pafta numaraları, Sistem detayı ile ilgili kısıma planda ve kesitte yazılmalıdır.
Örnek: Merdiven Sistem Detayı için Uygulama projesi plan ve kesitine (Bak: SD-D-06) yazılmalıdır.
Çizilen Sistem Detayı paftalarına, sistem detayının görüldüğü uygulama projesi pafta numaraları yazılmalıdır. Örnek: Merdiven Sistem Detayı paftasının sağ kenarına,
(Bak pafta: UP-01: Zemin Kat Planı, UP-02: Normal Kat Planı, UP-08: A-A Kesiti.... gibi)

13- YAPI ELEMANLARINA REFERANS NUMARASI VERİLMESİ:
Binada kullanılan, aynı türde olup farklı boyut ve özelliklere sahip yapı elemanlarına (örneğin Kapılar, Pencereler, Sabit Tefriş Elemanları Hareketli Tefriş elemanları merdivenler vb) özellik ve boyutlarını ayırt edici şekilde referans numaraları verilir.

Merdivenler: Ml,M2...Mn şeklinde,
Kapılar : Kl,K2,...Kn şeklinde,
Camlı Kapılar: CKl, CK2,.... CKn şeklinde,
Cam Mekanlar: CMKl, CMK2,... CMK n şeklinde,
Penceler: Pl,P2,... Pn şeklinde,
Giriş Kapıları: GKl, GK2,..: GKn şeklinde,
Gömme Dolaplar: GDl, GD2,... GDn şeklinde numaralandırılır.

Boyutları belirtilecek yapı elemanları şu şekilde gösterilir.
Çizgi üzerinde yükseklik yazılır,
Çizgi altında genişlik yazılır.

14- MAHAL NUMARALARI VERİLMESİ:
Tasarlanan binanın tüm mahallerine numara verilir. Mahal numaraları bu mahalle ilişkili her türlü çizili ve yazılı belge ve bilgilendirmede kullanılır.
Bodrum kattaki Mahaller : B-01,B-02,...8-n şeklinde,
Zemin kattaki mahafler : Z-O1,Z-02,...Zn şeklinde,
Birinci kattaki mahaller : 101,102,...1n şeklinde,
.n'ci kattaki mahaller : n01, n02,...nn şeklinde numaralandırılır.
Mahal numaraları şu şekilde verilir:
Mahaf numaralı elips içerisine alınarak yazılır.

15-ALAN HESAPLARI:
Binaların alanlarının hesaplanmasında farklı yaklaşımlar vardır. Farklı yaklaşımlar dilbirliğini ortadan kaldırmakta ve yanlış anlaşmalara yol açmaktadır. Bu kargaşayı ortadan kaldırmak için alan hesapları aşağıdaki şekilde yapılmalı ve anlaşılmalıdır.

Bina inşaat alanı=brüt alan=yapı alanı

Bina perde ve duvarlarının dışından varsa duvar sıvalarının ve çıkmaların dış konturu esas alınarak bina kat alanlarının tamamının alanı hesaplanır. 1 m2'den kaçak boşluklar düşülmez. Zemine oturan açık alan düzenlemelerinde (akaryakıt istasyonu, spor tesisleri, manej, marina v.b.) düzenlenen alanın %25'i hesaplanır, yapı alanı olarak kabul edilir.
Emsale dahil ve emsal harici alanların tümü bina inşaat alanı olarak kabul edilir.

Bina net alanı=Net alan=Net kullanma alanı

Bina içindeki kullanılan mahallerin her birinin bitmiş duvar kaplamasından ölçülerek bulunan alanlarının toplamıdır. 1 m2'den küçük boşluklar düşülmez. Zemine oturan üstü açık teraslar hesaplanmaz. Balkonlar ayrıca hesaplanır ve tamamı alana dahil edilir. Kapı açıklıkları alana dahil edilir. Gömme dolapların düşey düzlemdeki alanları ayrıca hesaplanır ve gösterilir.
Emsale dahil alan :
İmar planı hükümlerine göre (e = Emsal) ya da (T.A.K.S.= Kat alanı katsayısı) uygulaması olan imar parsellerinde, parsel alanına göre (e) ya da (K.A.K.S) değerinin çarpılması ile bulunan bina brüt inşaat alanı.
Bitişik düzen, blok düzen ya da gabari belirtilerek hükme bağlanmış imar durumlarında inşa edilmiş tüm alanlar emsale dahil alanlardır.
Emsale harici alan :
Emsale dahil alan dışında inşa edilmesine ve kullanılmasına izin verilen (sığınak, depo, ısıtma ya da tesisat merkezi, otopark v.b. gibi) alanlar.

16-PROJELERİN İÇERECEĞİ BİLGİLER VE ÇİZİM STANDARTLARI:
MİMAR ön projelerini en az aşağıda yazılı çizim ve çizili ifade standartlarına uygun olarak hazırlar.

VAZİYET PLANI:
Üzerinde bina inşaatı yapılacak imar parselinin kent içerisindeki ya da imar planı sınırları içerisindeki yerini gösteren plandır. Tasarlanan bina kütlesi dış konturları ile. ve Yerleşme Planındaki konumuna uygun olarak gösterilir.
Vaziyet Planı'nda yaya ve taşıt ulaşım aksları, sokak ve cadde isimleri, toplu taşınım durak ve istasyon yerleri işaretlenir. Mevcut durum: (Yapılar, sınırlar, yollar, yeşil örtü) imar sınırları önerilen yapı konumları ve çevre düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilir.
Binanın en gayri müsait duruma göre çevresini gölgeleme durumu ölçekli olarak işaretlenir.
Vaziyet planı bütün iş aşamaları için aynı standartta hazırlanır.
Vaziyet planı ÖN PROJE aşamasında düzenlenir.

YERLEŞME PLANI ÖN PROJE AŞAMASINDA:
Mevcut durum: (Yapılar, sınırlar, yollar, yeşil örtü) imar sınırları önerilen yapı konumları ve çevre düzenlemeye ait çizgiler farklı teknikle çizilir.
Kadastro ve imar sınırları çaplarına uygun olarak yerleşme planı üzerine işlenir.
Bloklar kodlanır (isimlendirilir) Blok kodları içi A;B;...N şeklinde harfler, aynı blokların tekrarlarında A-1., A-2,...A-n şeklinde harf ve rakam tercih edilmelidir.
Yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
Blokların içine kat. adetleri, dışına blok dış boyutları yazılı, zemine oturma alanları işaretlenir.
Paftanın uygun yerine, blokların kat adetleri, gabarileri, her kat alanı, toplam inşaat alanları yazılır.
Blokların, yol ve komşu binalara, parsel sınırlarına röper noktalarına, korunacak yapılara uzaklıklara, gerekiyorsa konum açıları, eksiksiz ölçülendirilir.
Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları,meyil rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları,servis avluları, zemin altındaki tesisler ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırt edilebilecek şekilde hali hazır duruma ait kot yazılır.
Kanal belgesine ya da Fen işlerinde alınan kanal bilgilerine uygun olarak kanal yeri, kotu ve ölçüleri yerleşme planına işlenir, öneri bağlantı yeri belirtilir.
Otopark yönetmeliğine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilir, ölçülendirilir ve m2'leri yazılır:Paftanın bir köşesine otopark alanı ihtiyacı hesabı yazılır.
Elektrik, su havagazı, PTT girişleri, kofre, braşman kutu yerleri yerleşme planında gösterilir ve yanlarına kapasiteleri yazılır.
Yerleşme planı paftasının bir köşesine yapı yaklaşık maliyeti hesabı, yapı zorluk sınıfı, yapı türü- türleri cetvel şeklide yazılır.

UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA:
Ön proje aşamasında düzenlenen Yerleşim Planı üzerindeki bilgilere ilave olarak aşağıdaki bilgilerin de gösterilmesi gerekir.
Mevcut durum (bina, sınır, yol yeşil örtü vb...) imar sınırları, önerilen yapı konumları ve saha düzenlenmesine ait çizgiler vaziyet planına işlenir. Korunması istenen ve korunmayan kısımları farklı çizimlerle gösterilir. Korunmayan binaların yıkılma sınırları bloklar üzerinde belirlenir. Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilerek vaziyet planında gösterilir.
Korunması istenen ve öneri yapıların (yol, yeşil alan vb...) bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.
Mevcut sınırları ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı uygulaması söz konusu ise, girişlerin, mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma olanakları vaziyet planında belirtilir.
Binanın önemi gerektiriyorsa çevreyi de içeren, gerektirmiyorsa parsel sınırlarına kadar iki kesit ya da siluet çizilir. (Aynı ölçekte)
Silüet ya da kesitlerin yanına ya da altına doğal ve önerilen zemin kotları belirtilir ve hafriyat miktarı hesaplanarak m3 olarak yazılır.
Fosseptik yapılacaksa yeri ve ölçüleri belirlenir.
Vaziyet planında su şebekesi ile su bağlantı yeri belirlenir.
Vaziyet planında, elektrik temin yeri ve şekli belirlenir.
Drenaj kanalları vaziyet planına işlenir ve kotlanıp, ölçülendirilir.

PLANLAR;
ÖN PROJE AŞAMASINDA:

- İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların. tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.
- Bloklar kodlanır, içerdikleri üniteler yazılır.
- Her kat planında kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bakış yönü gösterilir.
- Dilatasyonlar her katta gösterilir.
- Her mahalin içine mahal no'su mahal ismi ve net m² alanı yazılır.
- Modüller ve inşai akslar belirtilir.
- Inşai elemanlar, kolon, perde duvar pano vb. ayrı ,çizim tekniği ile çizilir.
- Pano, camlı, bölme gibi mahal ya da bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir, gerekli açıklamalar yazılır:. Bütün hacimlar, birbirini tekrarlayan hacimlerin biri, ihtiyaç programına ve ölçekli olarak tefriş edilir.
- Merdiven ve rampaların çıkış yönleri işaretlenir, başlangıç ve bitiş kotları yazılır.
- Asansör ve monttjarjlar kapasitelerine uygun olarak ve m2 alanı olarak belirlenir.
- Zemin kat planlarında çevre düzenlemesi, (trotuvar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir, kuranglez görünüşleri çizilir, çiçeklikler, bordürler gösterilir.
- Asma tavan yapılacak mahallere işaretlenir.
- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir.
- Kapıların açılış yönleri belirtilir.
- Plan paftalarının köşelerine, maliyet tavanına ve bundan sonraki, iş aşamalarındaki kararlara esas omak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir mahal listesi düzenlenir.
- Yapının donatımları ile ilgili tüm özellikler planlarda şematik olarak gösterilir ve gerekli açıklama notları yazılır.

UYGULAMA PROJESI AŞAMASINDA:
- Bütün kat planları ile benzer kat planlarının bir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır yığma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
- Taşıyıcı,aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla (kordinat sistemi esaslarına göre X ekseni üzerinde, harfler, Y ekseni üzerinde sayılar olmak üzere ) belirtilir.
- Bloklar, katlar ve katlardaki her mahal kodlandırılır ve mahal isimleri yazılır.
- Kat planlarının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve akış yönü gösterilir.
- Dilatasyonlar ve bacalar her katta gösterilir ve ölçülendirilir.
- Modüller, inşai akslar ve kesişme noktaları belirtilir.
- Taşıyıcı elemanlar (kolon, perde, duvar, pano vb.) ayrı çizim tekniği ve gerçek boyutları gösterilir, içleri koyulaştırılır.
- Pano camlı bölme, alçak duvar vb. gibi mahal ve bina ayırım elemanları eksiksiz gösterilir şematik açıklamalar yapılır, yükseklikleri yazılır.
- Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo, WC vb. gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviye, banyo ve duş tekneleri, pisuvar ve WC taşları sağlık donatımı ile doğalgaz kullanımına açık bölgelerde (kombinin yeri) mekanda ısıtma amaçlı soba kullanılıyor ise doğalgaz sobasının yeri ve bunların olduğu mekanlarda bacanın projelerine ve imalat tariflerine uygun çizilmesi gerekir.
- Düşey donatımla ilgili borular, kanallar yerlerinde ve ölçülerinde ve tam adetlerinde çizilir, şematik olarak kapladıkları alan ölçülendirilerek verilir. Donatımların, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı soğutucu, iklimlendirici aydınlatıcı, kanal ağzı gibi cihazları donatım projelerindeki gerçek boyutlarına uygun olarak ve şematik olarak çizilir.
- Varsa döşemelerdeki desenler,eğimler süzgeç yerleri, döşeme kaplaması malzemelerinin derz yerleri belirtilir.
- Bütün doğramalar detayına uygun ve şematik olarak çizilir, açılan kanatları belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba yapı boşluğu K790/220) gibi gösterilir.
- Tavandaki kirişlerin sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek kadar) gösterilir. Betonarme projesindeki ölçüleri yazılır, kolon isimleri ve ölçüleri yazılır.
- Esas giriş önü trotuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler bitmiş ve kaba yapı kotu olarak ayrı ayrı gösterilir.
- Merdivenler konstrüksiyönlarına uygun olarak çizilir, merdiven numarası, basamak adedi, genişlik've rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizginin basamakları kestiği noktalar çıkış yönünde numaralanır ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilir, korkuluklar çizilir, merdiven genişliği ölçüleri verilir. Başlangıç ve bitiş noktalarında ve sahanlıklarda kaba ve bitmiş döşeme kotları verilir. Rampaların çıkış yönü okları, eğimleri, korkulukları, başlangıç ve bitiş noktalarının kaba ve bitmiş döşeme kotları yazılır ve tüm ölçüleri verilir.
- Asansör, yürüyen merdiven, montşarjlar kapasitelerine ve donatım projelerine uygun olarak çizilir.
- Zemin kat planları da çevre tanzimi, (trotuvar, bağlantı yolları, giriş platoları, çiçeklikler vb.) gerektiği kadar. işlenir. Kaba ve bitmlş kotları verilir, yapı ile ilişkili olarak ölçülendirilir.
- Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir. Malzemesi mahal listesinde gösterilir.
- Asma tavan kaplaması alt yüzü kotu yazılır.
- Planın geçtiği düzlem ile tavan arasında kalan imalat nokta nokta işlenir. (Saçak ara kat çıkma vb'.)
- Çarpık eğri imalatların gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazılır.
- Çatı planı çizilir. Meyiller su toplama yerleri, dereler tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar çatı çıkış delikleri gösterilir ve' gerekli kotlar verilir.
- Yağmur iniş boruları gerçek boyutlarında çizilir ve ölçüleri yazılır.
- Zemin kat planlarında kuranglozlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir, ölçülendirilir.
- Sabit röpere göre tüm kotlamalar bağlanır.

KESİTLER;
ÖN PROJE AŞAMASlNDA:
- En az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapının konstrüktif özelliği olan yerlerde en çok bilgi verecek şekilde geçirilir.
- Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.
- Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle belirtilir.
- Düşük döşemeler, asma tavan, alçak bölmeler ayrıca ölçülendirilir.
- Pencere altları, parapetler belirtilir.
- Giriş saçakları, meyili çatılar, çatı örtüleri kaplamaları belirtilir. Çatı yalıtım sistemi yazılır.
- Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyorsa sistem açıklanır.
- Zemin suyu minimum ve maksimum kotları yazılır.
- Kuranglezler çizilir.
- Doğal zemin nokta nokta öneri zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kodlandirma eksiksiz yapılır.
- Cephe elemanlarının malzeme açıklamaları yapılır.
- Çatı meyili ve örtü malzemeleri , dereler, yağmur inişleri belirtilir. Malzeme açılımları yazılır. Dere mahya, saçak kuleler kodlandırılır.
- Kesit düzlemi arkasında kalan bina görünüşleri çizilir.
- Yapının donatımları ile ilgili tüm özellikler kesitte şematik olarak gösterilir ve gerekli açıklamalar yapılır.

UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA: - Her blokdan en az iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği durumlarda kesit sayısı çoğaltılır.
- Kesitin geçtiği yerdeki mahallerin kodları ve isimleri yazılır.
- Yapının strüktürü ile ilgili ve dekoratif elemanları detaylarına uygun ve şematik olarak çizilir. Malzeme açılımları yapılır.
- Asma tavan yapılan mahallerde, asma tavan içindeki tesisat gerçek boyutları ile gösterilir. Asma tavan alt yüzü ile bitmiş döşeme arasındaki net kat yüksekliği ayrı bir ölçü çizgisi ile verilir.
- Pencere altı dolu kısımlarının yapım şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kodlandırılır, radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet- Denizlik detaylarına uygun çizilir. Su toplama şekli gösterilir.
- Giriş saçakları ve balkonlar eğimleri, örtü ve yalıtım, malzeme açılımları yazılarak sistem ve imalat detaylarına uygun çizilir. Malzeme isimleri yazılır.
- Bodrum döşeme ve duvarlarında yalıtım gerekiyorsa, sistemi hakkında açıklama yapılır.
- Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.
- Kuranglezler konstrüksiyonlarına ve detaylarına uygun olarak çizilir. Su toplama şekli ve yatılım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir, kot ve ölçüleri yazılır.
- Drenaj sistemi gösterilir, malzeme açılım yapılır, kotlandırılır. Yol ve trotuvarlar çizilir.
- Açılımları ve kotları yazılır. ölçülendirilir.
- Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve her ikisine ait gerekli kotlandırma eksiksiz yapılır.
- Bütün kotlar, sabit röper kotu ile bağlantılandırılır.
- Cephelerdeki elemanlar güneş kırıcılar detaylarına uygun olarak çizilir, malzemeleri ve kotları yazılıp ölçülendirilir.
- Cephelerdeki hareketler işlenir, gerekirse not yazılır. Pencere altlarında sıva 3 cm içeridedir gibi.
- Çatı konstrüksiyonu gerçek şekil ve ölçüleri ile detaylarına uygun olarak çizilir. Kullanılan. bütün malzemelerin isim e ölçüleri ile derelerin, mahyaların, asansör ve diğer çıkıntıların, bacaların kotları ile çatı eğimi yazılır.
- Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımları, görünüşlerde istenen hususlara uygun çizilir.
- Planlarda görülmeyen ölçüler verilir.

GÖRÜNÜŞLER;
ÖN PROJE AŞAMASINDA:

- Yapı tek. blok ise dört görünüşü de çizilir. Biribirinin aynı olan görünüşler çizilmez. Bitişik düzendeki yapıların görünen cepheleri çizilir. Yapı birkaç bloktan meydana geliyorsa yapının mimarisini açıklayan tüm görünüşler çlzilir.
- Doğal zemin çizgi çizgi, önerilen zemin ise devamlı çizgi-ile gösterilir ve kotlandırılır.
- Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları, kesik çizgilerle belirtilir.
- Kullanılan dış duvar kaplama malzemeleri yazılır.
- Yağmur olukları inişleri paratoner inişleri gösterilir.
- Çevre düzenleme unsurlarından cepheleri etkileyenler görünüş olarak gösterilir.
- Cephe paftasının bir köşesine dış duvar açıklıklarının ısı yönetmeliğine uygun hesabı gösterilir.

UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA:
- Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzlemelere göre farklı çizim tekniği ile gösterilir.
- Mimari ile ilgilisi olmayan çizgilere yer verilmez.
- Doğal zemin nokta nokta, önerilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
- Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
- Cepheye arkadan bağlanan bütün duvar ve döşemeler nokta nokta (ifade edecek kadar) işlenir.
- Cephe kaplama malzemesi ve renkler yazılır. Cephelerdeki hareketler belirtilir, gerekiyorsa not yazılır.
- Yağmur inişleri ve olukları, paratoner inişleri gösterilir.
- Kapı ve pencere görünüşleri, korkulukları detaylarına uygun olarak çizilir, açılan kanatlar işaretlenir.
- Saçaklar, balkonlar, döşeme denizlik altı, lento altı, kalkan duvarları, oluk, mahya, baca ve çıkıntılarına kot verilir. Plan ve kesitlerde gösterilemeyen ölçüler yazılır. (Saçak kalınlığı, balkon korkuluğu yüksekliği, konsollar vb.)

KESİN PROJE ÇİZİM STANDARTLARI:
Kesin projelerin düzenlenmesi, ön projeler düzenleme esaslarına uygun olarak yapılır. Ancak, bu aşamada kesinleştirilmiş ve ön projede belirlenmeyen hususların tümü kesin projelerde gösterilir.
Ön projeleri tamamlanmış statik, B.A. strüktür ve donatım projelerinin tüm bilgileri mimari kesin projelere yansıtılır. ön projelerde gösterilmemiş yapının inşai sistemi ile ilgili özellikleri olan kısımların açıklama detayları bu aşamada verilir.

SİSTEM DETAYLARI ÇİZİM STANDARTLARI:
- Her projenin Uygulama Projesi iş Aşamasına geçildiği zaman ilgili sistem detayları listesi hazırlanır.
- Sistem Detayı'nın planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, olanaklı ise aynı paftaya çizilir.
- Değişik malzeme, imalat ya da yapı elemanlarının tüm birleşme özellikleri şematik olarak gösterilir, ayrıntı imalat detayında verilir.
- Tüm malzeme isimleri yazılır, malzeme açılımları yapılır.
- Malzeme isimlerinin yanlarına, gerekiyorsa poz no'ları ya da referans no'ları yazılır.
- İmalat detaylarını referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
- Sistem detayının yer aldığı mahal no'ları ve uygulama projesi pafta no'ları yazılır.

İMALAT DETAYLARI ÇİZİM STANDARTLARI: İmalat Detayları mimar tarafından hazırlanacak ise:
Bir imalat detayının hazırlanmasında, herhangi bir yapıda ve herhangi bir sistem içerisinde kullanılma olanağı göz önünde tutulur. Detayın ilgili olduğu imalat dışında başka bir malzeme ya da imalat ile birleşme şekilleri gösterilmez ya da şematik olarak gösterilir.
- Her projenin Sistem Detayları İş Aşamasında geçildiği zaman ilgili İmalat Detayları listesi hazırlanır.
- İmalat detayının planı, kesiti ve görünüşü aynı ölçekte, olanaklı ise aynı paftaya çizilir.
- Değişik malzeme, imalat ya da yapı elemanlarının tüm birleşme özellikleri şematik olarak gösterilir, ayrıntı İmalat Detayında verilir.
- Tüm malzeme isimleri yazılır, malzeme açılımları yazılır.
- Malzeme isimlerinin yanlarına, gerekiyorsa poz no'ları ya da referans no'ları yazılır.
- Özelliği olan imalatlar için açıklama notları yazılır.
- İmalat detaylarının referans numaraları ve bulundukları pafta numaraları yazılır.
- Paftanın köşesine imalatta dikkat edilecek hususlar yazılır.

MİMARİ RAPOR:
Mimari rapor, işverence verilen kesin ihtiyaç programı arsa ve doğa verilerinin, konunun tasarlanmasında ele alınış ve değerlendirilişi belirtilir. B iş aşaması, ön proje çalışmaları sırasında araştırılarak belirlenen tüm özellikler, koşullar kısıtlamalar ve olanakların değerlendirilmesi ve tasara yansıtılma şekli mimari raporda ayrı ayrı belirtilir. Yapının ekonomisi, maliyet tavanı, seçilen yapım sistemi ve kullanılacak yapım teknikleri hakkında bilgi verilir, seçilen malzeme ve özellikleri belirtilir. Genel mimari planlama ile maliyet tavanına uyum yönünde çözüm hakkında geniş bilgi verilir. Isı, ses, su yalıtımları güneş önlemleri, özellik gösteren donatımlar ve ekipman için açıklamalar yapılır, tercihlerin nedenleri açıklanır. Mimari raporun hazırlanmasında kolaylık ve eşgüdüm sağlanması amacı ile düzenlenen "Mimari Açıklama Raporu Planı" aşağıdaki şekildedir.
- Tasarıma genel yaklaşım
- Hazırlık ve ön etüd aşamasında elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi
- İmar durumu ve yönetmelik yorumları,
- İmar durumu ve yönetmelik bilgileri ve diğer verilerin tasara yansıtılma şekli,
- Tasara yansıtılan mimari özellikler,
- İşlevlerin ilişkileri ve kurgusu, ihtiyaçların tasara yansıtılması,
- İnşai özellikler, kullanılabilecek_inşaat teknikleri ve. ekipmanları,
- Tasarı ile sağlanan ekonomi,
- Yakı yaklaşık maliyeti,
- İnşaat için sağlanan kolaylıklar,
- Kullanılması düşünülen malzemeler.

MAHAL LİSTESİ:
Örneğine uygun olarak mahal listesi düzenlenir. ön proje ( yapılmamışsa kesin proje) aşamasında belirlenen mahal listesinde değişiklik yapılmışsa mahal listesi yeniden düzenlenir.

Mahal listesinde şu bilgileri yer alır;
- Dış duvar kaplamaları,
- İç duvar kaplamaları,
- Döşeme kaplamaları,
- Tavan kaplamaları,
- Asma tavanlar,
- Kapılar -Pencereler,
- Kasalar, -Süpürgelikler,
- Denizlikler; harpuştalar,
- Çatı kaplama malzemeleri,
- Camlar.