Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Yapim İŞlerİ Muayene Kabul YÖnetmelİĞİ

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  13-08-2006
  Yaş
  38
  Mesajlar
  13
  Download
  0
  Uploads
  0
  Thanks
  0
  Thanked 5 Times in 3 Posts

  Yapim İŞlerİ Muayene Kabul YÖnetmelİĞİ

  YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler

  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, teslim edilen yapım işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ KISIM
  Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri


  Muayene ve Kabul komisyonlarının kuruluşu
  Madde 4- Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.
  Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir.
  İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

  Muayene ve Kabul komisyonlarının görevleri
  Madde 5- Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin geçici kabulünü yapar.
  Kesin kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kesin kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kesin kabulünü yapar.
  Yukarıda belirtilen süreler, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.

  Muayene ve Kabul komisyonlarının kararları
  Madde 6- Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Geçici Kabul


  Geçici kabul başvurusu
  Madde 7- Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
  Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde iş yapı denetim görevlisince ön incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim görevlisi Ek-1 deki “Geçici Kabul Teklif Belgesi” ni (standart form- KİK048.0/Y) düzenler ve yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on (10) gün içinde Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.

  Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi
  Madde 8- Geçici kabul komisyonu işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri muayene eder ve inceler.
  a) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu taktirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten Ek-2 deki “Geçici Kabul Tutanağı” nı (standart form-KİK049.0/Y) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.
  Geçici kabul inceleme ve muayenesi sırasında, komisyon kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse, bu eksiklikleri tutanakta belirtir ve görülen kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için işin özelliğine göre yeterli süreyi belirler.
  Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.
  Tespit edilen noksan ve kusurlar tamamlandığında yapı denetim görevlisi durumu tutanağın altına kaydederek imzalar ve tutanağı yetkili makama gönderir.
  Söz konusu noksan ve kusurlar komisyonca belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesi hükümleri uygulanır.
  b) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı taktirde, durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.
  Geçici kabul itibar tarihi
  Madde 9- Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

  Geçici kabul tutanağının onayı
  Madde 10- Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kesin Kabul

  Kesin kabul başvurusu
  Madde 11- Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisince veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, Ek-3 teki “Kesin Kabul Teklif Belgesi” (standart form-KİK50.0/Y) hazırlanır. Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre, kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

  Kesin kabul tutanağının düzenlenmesi
  Madde 12- Kesin kabul komisyonu işyerine giderek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.
  Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, Ek-4 teki ”Kesin Kabul Tutanağı”nı (standart form KİK51.0/Y) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.

  Kesin kabulde görülecek kusur ve noksanlar
  Madde 13- a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Ancak, kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.
  Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.
  b) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu taktirde, kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kesin kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.
  Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.

  Kesin kabul tutanağının onayı
  Madde 14- Kesin kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kesin kabul yapılmış sayılır.
  Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 30 uncu maddeleri hükümleri saklıdır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Diğer Hükümler


  Kısmi kabul yapılması
  Madde 15- İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

  İşin süresinden önce bitirilmesi
  Madde 16- İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine idare, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre işin kabulünü yapabilir.

  Sorumluluk
  Madde 17- Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.
  Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

  Yürürlük
  Madde 18- Bu Yönetmelik 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


  <HEAD>
  YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ
  </HEAD>


  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler


  Amaç
  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, teslim edilen yapım işinin muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini tespit etmektir.

  Kapsam
  Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Kanun hükümlerine göre yaptıkları ihaleler sonucunda teslim edilen yapım işlerinin muayene ve kabul işlemleri için 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11 inci maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma esasları ile muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esas ve usulleri kapsar.

  Dayanak
  Madde 3- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  İKİNCİ KISIM
  Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri


  Muayene ve Kabul komisyonlarının kuruluşu
  Madde 4- Geçici veya kesin kabul komisyonları, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.
  Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması zorunludur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından teknik eleman görevlendirilebilir.
  İşin denetiminde bulunan yapı denetim görevlisi muayene ve kabul komisyonlarında görev alamaz. Ancak, bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması zorunludur.

  Muayene ve Kabul komisyonlarının görevleri
  Madde 5- Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin geçici kabulünü yapar.
  Kesin kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerine göre inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar. Kesin kabule engel bir durum bulunmadığı taktirde, işin kesin kabulünü yapar.
  Yukarıda belirtilen süreler, gerekmesi halinde yetkili makam tarafından uzatılabilir.

  Muayene ve Kabul komisyonlarının kararları
  Madde 6- Muayene ve kabul komisyonları eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Geçici Kabul


  Geçici kabul başvurusu
  Madde 7- Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.
  Zorunlu bir neden olmadığı taktirde, başvuru tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde iş yapı denetim görevlisince ön incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığının ve kabul işleminin yapılmasında Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması durumunda, yapı denetim görevlisi Ek-1 deki “Geçici Kabul Teklif Belgesi” ni (standart form- KİK048.0/Y) düzenler ve yetkili makama gönderir. Yetkili makam, en geç on (10) gün içinde Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.

  Geçici kabul tutanağının düzenlenmesi
  Madde 8- Geçici kabul komisyonu işyerine giderek yüklenici tarafından yapılan işleri muayene eder ve inceler.
  a) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulduğu taktirde, işin genel durumuna ilişkin görüşleri ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten Ek-2 deki “Geçici Kabul Tutanağı” nı (standart form-KİK049.0/Y) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.
  Geçici kabul inceleme ve muayenesi sırasında, komisyon kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve noksanlıklar tespit ederse, bu eksiklikleri tutanakta belirtir ve görülen kusur ve noksanlıkların giderilerek tamamlanması için işin özelliğine göre yeterli süreyi belirler.
  Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.
  Tespit edilen noksan ve kusurlar tamamlandığında yapı denetim görevlisi durumu tutanağın altına kaydederek imzalar ve tutanağı yetkili makama gönderir.
  Söz konusu noksan ve kusurlar komisyonca belirlenen süre içinde tamamlanmadığı takdirde, yapı denetim görevlisi tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesi hükümleri uygulanır.
  b) Komisyon, yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda işi geçici kabule hazır bulmadığı taktirde, durumu bir tutanakla tespit eder ve idareye bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.
  Geçici kabul itibar tarihi
  Madde 9- Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idarece verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı, yapı denetim görevlileri tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

  Geçici kabul tutanağının onayı
  Madde 10- Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kesin Kabul

  Kesin kabul başvurusu
  Madde 11- Kesin kabul için öngörülen süre tamamlandığında, yüklenici idareye kesin kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine, yapı denetim görevlisince veya idarece görevlendirilen teknik eleman tarafından yapılan inceleme sonucunda işin kesin kabule uygun bulunması halinde, Ek-3 teki “Kesin Kabul Teklif Belgesi” (standart form-KİK50.0/Y) hazırlanır. Kesin kabul teklif belgesinin hazırlandığı tarihten itibaren en geç on (10) gün içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre, kesin kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.

  Kesin kabul tutanağının düzenlenmesi
  Madde 12- Kesin kabul komisyonu işyerine giderek Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.
  Kesin kabul komisyonu, yaptığı inceleme ve muayene sonunda işi kesin kabule hazır bulduğu takdirde, Ek-4 teki ”Kesin Kabul Tutanağı”nı (standart form KİK51.0/Y) yeterli sayıda düzenler. Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.

  Kesin kabulde görülecek kusur ve noksanlar
  Madde 13- a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıkların kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Ancak, kusur ve noksanlıklar tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir.
  Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanlıkların tamamlandığının yapı denetim görevlisi tarafından tespit edilmesi ve bu tespitin tutanağın altına yazılmasından sonra işleme konulur.
  b) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve noksanlıklar kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu taktirde, kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kesin kabul muayenesi noksan ve kusurların giderilmesinden sonraya bırakılır. İdare, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi hususunu yükleniciye bildirir.
  Her iki halde de komisyonca tespit olunan sürelerde kusur ve noksanlıklar yüklenici tarafından tamamlanmadığı durumda idare, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 ve 45 inci maddelerine göre, kusur ve noksanlıkları yüklenici nam ve hesabına tamamlatır.

  Kesin kabul tutanağının onayı
  Madde 14- Kesin kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve kesin kabul yapılmış sayılır.
  Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanmasından sonra yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı idareye karşı herhangi bir sorumluluğu kalmaz. Ancak 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü ve 30 uncu maddeleri hükümleri saklıdır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Diğer Hükümler


  Kısmi kabul yapılması
  Madde 15- İhale dokümanında belirtilmiş olması şartıyla, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapılan bölümler için bu Yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

  İşin süresinden önce bitirilmesi
  Madde 16- İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin başvurusu üzerine idare, işin sözleşmesindeki bitim tarihini beklemeksizin bu Yönetmelik hükümlerine göre işin kabulünü yapabilir.

  Sorumluluk
  Madde 17- Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyeleri, yapı denetim görevlileri ile diğer ilgililerin görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.
  Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir.

  Yürürlük
  Madde 18- Bu Yönetmelik 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 2. The Following User Says Thank You to hkendir For This Useful Post:

  soilwork (25-08-2008)

Benzer Konular

 1. 1000 m2 üretim tesisi için maliyet?
  By kucukamele in forum İşçilik, Malzeme ve Birim Fiyat
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 06-10-2012, 13:19
 2. Adil Makina Montaj çelik Kontrüksiyon San.tic.ltd.şti
  By adilmakina in forum Teklif Al/Ver
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-04-2008, 00:18
 3. Adil Makina Montaj çelik Kontrüksiyon San.tic.ltd.şti
  By adilmakina in forum Firma, Ürün Katalogları & Şuanki İşleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-04-2008, 00:09
 4. Kanun ve Yönetmelikler: Yönetmelikler
  By Mühendis in forum Yönetmelikler
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 20-11-2006, 17:43
 5. paylaşım
  By hkendir in forum Belediyecilik
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 28-08-2006, 17:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •